Mert Ayaan, 2 an: "zame monn trouv otan blesir lor lekor enn zanfan"

Shakeel Anarath, responsab Al Ihsaan dan Plaine Verte, dir zame linn trouv otan blesir lor lekor enn zanfan. Dapre li, kan linn donn bin ritiel 'Roussal' Ayaan, linn soke pou trouve ki lekor zanfan la ena bann ekimoz li pann trouve zame pandan 22 an so metie.

"Pena enn parti so lekor kot pena blesir. Bann ekimoz lor ledo, kot fraktire, bann blesir lor parti prive zanfan la. Se enn ti bebe 2 an san okenn defans kinn touye. Se sagrinan ek revoltan. Pou mwa, lotorite bizin san pitie anver koupab la," Shakeel Anarath deklare.

Noushreen: "monn swazir zis laverite"

Noushreen, 25 an, marye ek mama enn zanfan 3 an, ki abit Montagne Blanche, ser Nawsheen Beeharry, mama tipti Ayaan. Se gras a li ki sa krim la inn resi eliside. Li pann ezite enn segonn pou denons sa zafer la ar lapolis apre ki linn trouv lekor mertri ar blesir so neve.

"Dan fineray zanfan la, monn toutswit soupsone ki boper la inn kapav agres Ayaan. Monn prefer al lapolis direkteman pou demann ouvertir enn lanket. Mo pann swazir ni mo ser ni mo neve dan sa zafer la, me laverite," Nooshreen deklare.

Li rakonte ki samdi le 7 novam 2020 ver 6:30 PM, linn resevwar vizit so ser Nawsheen, akonpanie ar Ayaan ek so konpayon Sheik. Me deza, li dir li ti remarke ki zanfan la pa an bonn sante. "Li ti trankil li ti kouma dir enn zanfan dan lafreyer, li pa koze, ni zoue. Kan mo demande ki li gagne, Sheik dir li fatige sirman li anvi dormi," Nooshreen rakonte.