Mert dan Montagne-Blanche: so ser "zot inn atas so lamin lipie ek zot inn touf li"

Lekor san lavi Devnarainsing Shiblall, 54-an, ti dekouver vandredi aswar le 6 me 2022, dan so lakaz, dan Montagne-Blanche. Li ti dekouver alonze dan so lili...me anba matla. Viktim so bann lamin ek lipie ek atase ansam. Lotopsi inn konklir ki kinkazener inn mor etoufe. Oter krim touzour an kaval.

Lekor san lavi viktim ti dekouver par so kamarad.

Devnarainsing Shiblall, so non gate Zeneral, ti pe okip lakaz anba letaz dan Montagne-Blanche. Proprieter lozman viv lor letaz. Dayer, se li mem ki'nn fer dekouvert makab. Labsans inabitiel so lokater, avek ki li ti ena enn lien amitie, inn fer li gayn bann soupson.

Proprieter, ki'nn swete gard anonima, eksplike ki Devnarainsing Shiblall ek li ti pran labitid zouenn toulezour ver 16-z-er. "Zeneral ti bien ponktiel. Toulezour li ti pe koumans prepar dine ekzak 16-z-er. Mo ti pe al zouenn li dan lakwizinn pou koz koze inpe. Li kwi ek mo koz koz ar li," li eksplike. Me, vandredi, Devnarainsing Shiblall pa'nn donn okenn sign devi antie lazourne. "Tou le gramatin, mo madam al aste dipin. Li pran pou Zeneral osi. Lerla li vinn serse sinker," nou interlokiter kontinie.

Sa zour-la, Devnarainsing Shiblall pa'nn vinn rekiper dipin. "Mo fam inn alors poz li lor enn latab. Kan mo'nn sorti travay, mo'nn remarke dipin-la ti ankor mem plas," li dir. Me, proprieter dir li pa'nn port atansion ek li'nn al repoze. "Mo'nn leve ver 16-z-er ek mo'nn desann pou al get mo kamarad kom dabitid, me li ti introuvab," li konfie. "Mo'nn alors al divan so laport ek koumans kriye: Zeneral, dipin to pa'nn pran. Personn pa'nn reponn," kamarad viktim rakonte.

Etan done laport ti ouver enn tigit, zom-la eksplike ki li'nn rant andan. "Ler mo avans rido, mo'nn remarke kitsoz pa normal. Diri ti fane anba... so televizion nepli ti la," li rakonte. "Apre mo'nn trouv li... Inn met li lor lili ek finn poz matla lor li. So figir ti anvelope." Proprieter plas-la inn alert lapolis deswit. Ti ver 17-er.

Mande sir plas, bann eleman lapolis Montagne-Blanche inn tomb lor lekor inert Devnarainsing Shiblall. Sann-la ti alonze lor ledo lor so lili ek ti plas enn matla lor li. So figir ti anvelope dan enn bout latwal ek so lamin lipie ti atase ansam. Ti ena bann tras disan lor sali. Enn fos pistole, ek enn per sizo ti retrouve anba kadav. Tou bann zafer dan lakaz ti anba lao. Bann eleman ki pe fer lanket panse ki se enn vol ki'nn mal tourne.

Lekor viktim ti transporte lopital Victoria, Candos. Lotopsi pratike samdi par dokter lezist lapolis, Dr Ananda Sunnassee inn atribie dese Devnarainsing Shiblall laswit enn etoufman (smothering). Enn lanket polisier pou mert inn ouver. Bann manb Field Intelligence Office (FIO), bann eleman Criminal Investigation Division lest, ek bann anketer Major Crime Investigation Team (MCIT) pe travai dir pou retras mertrie.

Viktim ti gayn Rs 4 milion dan lotri

Devnarainsing Shiblall ti enn ansien ginyan lotri. Inn gayn anviron 10-z-an, kinkazener ti tous enn jakpot Rs 4 milion. "Li pa finn servi sa kas-la ditou. Pandan 10-z-an, lintere finn akimile ek so kapital finn vinn preske Rs 10 milion," Mohanea Bachasingh, ser Devnarainsing Shiblall, deklare. Li soutenir ki so frer inn ed plizir personn finansierman.

Me, li'nn bizin pran rekour lapolis dan sertin ka akoz zot pa'nn ranbours li. "Bann-la inn vini pou kokin mem sa. Zot kone li ankor pe gard sa kas lotri-la," bann lezot pros dir. "Li ti enn bon garson, bien dous. Zamin li pou lager," li dir an larm. Li avanse, par ayer, ki bann voler inn pran so televizion, so bann komision ek so bobonn gaz. Li afirme ki so frer so bann lamin lipie ti atase. "Zot inn anvelop so labous ar dra," li dir.

Read more...