Mert Soopramanien Kistnen: Komadha Sawmynaden "Kistnen ti dwa mwa Rs 150 000"

"Soopramanien Kistnen ti dwa mwa Rs 150 000," Koomadha Sawmynaden inn deklare ar Major Crimes Investigation Team (MCIT). Ti dan lazourne mardi le 11 zanvie 2022 kan li'nn ankor enn fwa odisione dan kad lanket lor mert Soopramanien Kistnen.

Koomadha Sawmynaden an konpayi so avoka dan kazern santral.

Bann anketer inn rod bann presizion lor bann trazaksion finansier ant li ek Soopramanien Kistnen. Koomadha Sawmynaden inn evok Rs 150 000 ki Soopramanien Kistnen dwa li. Li'nn eksplike ki larzan-la ti remet viktim-la, kouma enn ed finansier.

Bann anketer MCIT inn rod gayn enn maksimum detai. Koomadha Sawmynaden inn donn bann presizion lor bann sirkonstans dan lakel Soopramanien Kistnen ti pran Rs 400 000 prete. Sann-la inn ranbours pre-la, an plizir trans, pou ariv som Rs 250 000. Se koumsa mem li ti ankor dwa Rs 150 000.

Pandan odision mardi le 11 zanvie 2022, Koomadha Sawmynaden inn sit bann non bann personn ki finn osi pret larzan Soopramanien Kistnen: Alain ek Sylvain inn evoke.

Koomadha Sawmynaden inn apele pou fourni bann informasion lor bann trazaksion banker. Li'nn kominik bann done ar bann anketer MCIT ek inn donn zot permision pou verifie so bann kont banker. Sa etap-la pou permet lapolis konfirm bann eleman ki li'nn fourni dan so depozision.

Frer ansien minist komers, Yogida Sawmynaden, ti bros enn tablo lor relasion ki li ti pe antretenir avek so frer. Li ti avanse ki li pa ti an bon term avek sann-la depi plizir lane.

Lafin so odision, an prezans so avoka, Me Yash Badhain, li'nn invite pou prezant li mem MCIT ankor enn fwa dan de semenn.

Kadav kalsine Soopramanien Kistnen (Kaya) ti dekouver dan enn karokann dan Telfair, Moka, le 18 oktob 2020. Li ti porte dispari de zour pli avan.

Read more...