Meteo Afzal Goodur: "Bonswar zot tou, enn move nouvel pou zot..."

Bonswar zot tou.

Enn move nouvel pou zot. Mo pe trouv Batsirai kapav frol lakot nor-nor-ouest, vedir li pe paret enn gran danze pou nou aster.

Afzal Goodur.

17-er-30, li ti lor pwin 17.4 lesid ek 60.1 lest. Batsirai pe deplas lantman ver sid-ouest ek li pe kontinie grosi ek intansifie. Li pe kit Saint Brandon ek li pou vinn ver nou danzerezman.

Zot pou dakor ar mwa bann ler ki mo ti dir nou pou pas an klas 1 2 3. Tou pe al parei ek aster mo dir zot ki nou pou an klas 4 dimin avek risk gro inondasion.

Rezion Quatre-Bornes, Vacoas, Domaine les Pailles zot pou gayn bann pli gro rafal. Tou bann ponpie res lor zot gard, apartir azordi mem zot pou bien solisite parski pou gayn boukou lapli partou.

Foto satelit montre siklonn tropikal Batsirai so pozision.

Ena bann band bien aktif ki pou koumans donn gro gro lapli ver 21-er 22-z-er avek bann rafal divan ki pou ogmante ek pa panse ki pou tir bann klas sito.

Mo redir zot pa bizin zot ena dout lor mo pwintaz parski ena boukou dimoun ki swiv bann sit ek zot poste apre sa bann dimoun-la pou vinn dir mo bann pwintaz pa bon kan zot mem zot pa kone saki mwa mo kone.

Aswar mo pou refer enn post me ena enn posibilite ki mo pou lor Radio Plus ver 22-z-er ziska minwi. Mo pou les zot kone si mo pe ale.