Meteo Afzal Goodur: "ena risk inondasion pran rezion Flacq ziska Rivière-du-Rempart"

Bonzour zot tou. Azordi mardi le 11 zanvie 2022. Pa atann ameliorasion letan. Okontrer ena risk inondasion rezion Camp-de-Masque, Camp Thorel, Lallmatie, Flacq ziska Rivière-du-Rempart ek lenor Moris zot osi arisk gayn gro lapli ek sa lapli-la pou persiste preske enn lazourne ek dan lanwit osi.

Afzal Goodur.

Bann niaz ki pe forme dan nou paraz pou evolie lantman ek pou ena enn blokaz ki pou anpes sa bann niaz-la dekale vit.

Zot kapav trouv bann niaz ki lor Maurice pe donn boukou lapli.

Pou prosin 24-er, nou kapav atann ant 60 ek 80mm laplis.

La Réunion zot touzour an vizilans lapli for ek Meteo France pe atann ziska 300mm lapli me mwa mo panse 100mm mem.

Rezion Saint-André apartir 6-z-er zot inn gayn boukou lapli.

Lamer ena vag 1.5 met dan lest ek lesid. Lenor ek dan louest ena vag 1.2 met.

Dan Rodrigues, ena enn ta ti niaz dan zot paraz ki pou travers zot pran louest ziska lest. Globalman kapav dir letan pou plis ou mwins bon kot zot ziska 15-z-er apre sa zot kapav gayn lapli ek lanwit osi ena enn ti risk. Labriz li 23 km/h.

Lamer ena vag 1.3 met.

Ena enn bas presion ki finn forme ant La Réunion ek Madagascar lor pwin 20.3 lesid 51.6 lest.

Azordi nou pou ena gro sif lapli ek aster le 18 zanvie nou pou arisk gayn gro lapli.

Lamer 28 degre, bann siklonn ki pou forme zot pou vinn intans dan basin losean indien.

Bonn zourne zot tou. Letan lapli lapli antie lil me lenor ek lest inpe plis. Kot zot ki pozision?

Read more...