Nesha Soobhug: "mo pa finn trouv tras blesir lor zanfan la akoz..."

Doktores Nesha Soobhug inn eksplike linn resevwar enn lapel telefonik de lapar enn interlokiter ki finn demann li pou vinn lopital Jawaharlal Nehru, Rose Belle, vandredi aswar le 13 novam 2020.

Linn eksplike linn aprann ki ti enn personn kinn prezant li mem kouma enn polisie afekte lopital. "Linn dir mwa pe bizin sign enn papie dese," Nesha Soobhug deklare. Doktores la finn alors al sir plas ek inn prosed pou fer redaksion 'death certificate' la, apre ki bann pros zanfan la ti vinn rekiper depouy. MCIT repros Dr nesha Soobhug pou so vizit dan lopital pou sign enn fos dokiman.

Kan linn ariv lopital, doktores Nesha Soobhug afirme linn zouenn boper ek mama Ayaan Ramdoo. Fas ar bann anketer MCIT, linn deklare an prezans so avoka Me Neelkanth Dulloo ki linn gagn lapenn kan linn trouv detres bann paran.

"Mama ek papa la ti pe plore, zot pe dir bizin fer mayat pli vit posib." Apre ki linn verifie bann dokiman lor vites, doktores la afirme linn donn bannla sertifika dese, dapre lafis (Casualty Card) zanfan la. Linn demann bann paran lor blesir zanfan la ti ena ek afirme linn konvink ar bann version paran la. "Zot dir linn toufe kan fini manze, ek bann mark blesir zot dir li ti tom depi lor bisiklet."

Sa moman la, doktores Nesha Soobhug eksplike linn konvink ar tez bann pros ki Ayaan inn toufe apre ki linn konsom briani. Li eksplike li finn alors donn zot sertifika dese avan kit lopital ale. Sa moman la, doktores la dir li pann soupsonn okenn akt malveyan. Bann anketer repros li pou pa ekzaminn lekor viktim la. Doktores la eksplike ki li pann trouv blesir lor lekor zanfan la akoz li ti anvelope dan enn dra.

Nesha Soobhug inn provizwarman inkilpe divan lazistis dan lazourne mardi le 17 novam 2020. Linn retrouv liberte kondisionel kont enn kosion Rs 40 000.

Merkredi le 18 novam 2020, linn prezant li mem ankor enn fwa kazern santral pou laswit so interogatwar. Pou bann bezwin lanket, bann polisie inn sekiriz so telefonn portab pou verifie bann esanz telefonik dan lanwit zedi le 12 novam 2020 ziska vandredi le 13 novam 2020.