Non-respe bann limitasion vites: bann laparei ITS proze Safe City depourvi bann Speed Cameras

Bann Intelligent Traffic Surveillance (ITS) Cameras pa dote avek Speed Cameras. Lozisiel sa bann laparei-la, ki kapav kaptir bann zimaz lor enn distans 500 met, pa kapav fonksione kouma enn radar. Omwin, pa pou le moman.

Bann kamera Safe City.

Read more...

Se bann Speed Cameras, plase dan bann Red Zones Areas ki pou servi pou trak bann sofer ki pa respekte bann limitasion vites rekomande par Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU).

Dan pratik, bann ot grade lapolis eksplike, bann izaze larout, ki fer prev ekses vites, pou flashe par bann Speed Cameras ek bann laparei ITS kapav ed pou retras zot bann plak imatrikilasion.

Deputy Commissionner of Police (DCP) Kirshna Jhugroo, ki sapot proze Safe City, konfirme ki bann kamera intelizan ITS pena radar. Li toutfwa presize ki sistem informatik bann laparei-la permet instalasion enn lozisiel iltrapwisan ki kapav permet fer ofis radar.

Nivo Traffic Branch, zot dir zot pe atann miz an operasion tou bann kamera ITS avan fer komanter lor kontribision bann Speed Cameras dan sirveyans routier.

"Proze Safe City, ki dan so faz final, pou livre ver lafin 2021," DCP Jhugroo inn fer konpran. Miz an operasion inn akiz inpe mwa retar an rezon de konfinnman nasional.

Dapre bann ranseignman, bann konstrikter ek bann teknisien pou travai doub vites pou livre proze-la avan lafin lane.

Proze Safe Coty, nou fer zot rapel, konpran miz an operasion anviron 4 000 Intelligent Video Surveillance Cameras lor 2 000 sit atraver pei. Bann kamera intelizan pou ena enn lozisiel ki kapav permet rekonesans fasial.