Nouvo regleman sou Quarantine Act: akse kontrole dan bann lekol ek lopital konteste lakour

Joseph Lindsay Mario Marion, enn sofer vann lekol, inn depoz enn dimann pou revizion zidisier dan lakour siprem, merkredi le 9 zwin 2021. Li konteste nouvo regilasion ki viz pou otoriz akse dan bann lekol, lopital ek sant lasante inikman pou bann ki'nn fer vaksin. Li osi kont Consent Form.

Sa sofer-la konteste nouvo regilasion an dat le 2 zwin 2021.

Se par bayas avoue Kaviraj Bokhoree ki Joseph Lindsay Mario Marion inn depoz so mosion revizion zidisier. Kontestasion sa sofer-la li dirize kont minister lasante ek leta. Minister ledikasion, Premie minist ek Organizasion mondial lasante inn site an tan ki kodefander. Sa zom 63-z-an-la inn osi retenir bann servis Mes Lovena Sowkhee ek Nawaz Dookhee.

Sa sofer vann lekol-la, abitan Quatre-Bornes, li kont nouvo regilasion datan le 2 zwin 2021 ek ki bizin rant an viger le 21 zwin 2021. Sa nouvo regleman sou Quarantine Act 2020-la viz pou otoriz akse dan bann lekol, lopital ek sant lasante inikman a bann ki'nn resevwar omwin enn doz vaksin anti-kovid-19. Tousala a leksepsion bann etidian ek bann pasian ki bizin swin.

Joseph Lindsay Mario Marion kont formiler konsantman ki tou personn ki pou fer vaksin bizin ranpli avan lekzersis. Li dimande ki lakour dekret sa nouvo regleman ek formiler konsantman-la nil ek non aveni. Osi, li reklame ki lakour met an sispans sa nouvo regleman ek formiler konsantman-la ziska desizion lakour siprem.

Dan enn afidavit, sofer-la soutenir ki so travai konsiste a rekiper bann zelev depi zot rezidans pou depoz zot Lorette Curepipe Junior School ek pou fer simin invers apre bann ler klas.

Lefe vaksin

Joseph Lindsay Mario Marion azoute ki, dapre protokol lekol, li bizin rekiper bann zelev Grade 1 ek 2 dan lakour lekol. Osi, li dir ki so mama, 85-an, li alite ek se li ki kondir li a so bann rande-vou dan lopital.

Pou sa sofer-la, si li pa fer so vaksin, li pa pou kapav travai. Dapre li, pena sifizaman informasion lor bann lefe a long term bann vaksin propoze. Joseph Lindsay Mario Marion deplor le fe ki bann vaksin inpoze ek pa kapav swazir vaksin.

Read more...

Me Sowkhee: "sa regleman-la li antikonstitisionel"

Me Lovena Sowkhee soutenir ki regleman 119/2021, sou Quarantine Act 2020, li antikonstitisionel. Li osi evoke ki sa lalwa-la bafoue drwa konstitisionel enn individi. Se akoz samem so klian inn fer dimann enn revizion zidisier divan lakour siprem.

Li konteste sa regleman ki stipile ki enn personn bizin fer vaksine pou gayn akse dan enn etablisman lasante ou skoler. Si enn individi fer fi sa regleman-la, li kapav gayn enn lapenn 5-an prizon ou enn lamann Rs 500 000.

Joseph Lindsay Mario Marion: "sa bafoue mo bann drwa"

"Sa nouvo regleman-la bafoue drwa mo mama," li dir. Joseph Lindsay Mario Marion azoute ki so vwazinn, ki ena 83-z-an, pou osi dan problem. "Li pa anvi fer vaksine. Se mwa ki kondir li lopital kan li soufrant."

Li kategorik: "sa regleman-la bafoue mo bann drwa fondamantal ek pou bann lezot Morisien. Se akoz samem mo'nn pran desizion pou gayn rekour lazistis pou konteste sa regleman-la."