Operasion ladsou dan Grand-Gaube: trwa lakaz perkizisione

Sa fer 15 zour ki kat peser ki'nn misteriezman disparet nepli donn sign lavi. Plizir inite lapolis pe kolabore pou trouv pli kler, ladan brigad antidrog ki'nn perkizisionn trwa lakaz. Si zot pa'nn trouv narien konprometan ziska ler, zot pe kontinie eksplor bann lapist.

Mister otour disparision bann peser-la res antie.

Mister otour disparision bann kat peser dan La Gaulette res antie. Vwala enn kinzenn zour depi ki Jovani Jackson, 32-z-an, Sacha Duval, 29-an, Francesco François, 42-z-an ek Damien Désiré, 22-z-an, nepli donn sign lavi depi mardi le 31 aout 2021, dat ki zot inn pran larz lamer.

Me Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), ki pe swiv sa zafer-la de pre akoz zot soupsonn enn trafik ladrog, pa anvi negliz okenn lapist. Zot inn perkizisionn trwa lezot peser resaman intersepte par National Coast Guard (NCG) dan lagon lenor. Se bann abitan Grand-Gaube ki bann pros bann dispari.

Narien konprometan inn toutfwa retrouve dan zot lakaz. Bann ofisie ti swete, atraver zot demars, etabli si zot ti lie avek disparision misterye bann kat zom-la. Akoz dan kad lanket, brigad antidrog inn dres enn lalist bann personn ki potansielman kapav ed zot pou trouv pli kler.

Se akoz samem zot inn pran desizion pou perkizisionn bann lakaz trwa peser Grand-Gaube ki'nn apersi pe navige dan lamer abor enn anbarkasion dan lenor zour disparision bann kat zom-la. Mardi le 31 aout 2021, kan zot inn retourn lor later ferm, personn ant zot inn retourn avek pwason. Saki finn pous bann anketer pou dout lorizinn deplasman dan lamer sa trwa individi-la.

Lapolis pe osi fer lanket pou determine si sa sorti misterye-la lie avek bann aktivite ilisit. Enn parmi bann dispari, Francesco François, ki abit Grand-Gaube, ti deza epingle dan le pase pou trafik gandia. Ladsou pe kontinie eksplor plizir lapist.

Pandan wikenn ki'nn pase, lapolis Northern Division, ki benefisie kolaborasion ladsou ek NCG dan sa lanket-la, inn fer plizir operasion dan lamer dan lenor Moris. Tousala pou fer sirveyans litoral ek verifikasion bann miltip anbarkasion ki ti pe navig dan sa parti lamer-la.

Si narien sispe inn desele, bann anketer pans pou fer analiz bann releve telefonik kat dispari-la pou gayn bann lapist. Major Crime Investigation Team (MCIT), ki egalman interes li dan sa zafer-la, pa ekart ipotez ki kat peser-la zame inn kit later Morisien.

Lapolis osi pou konfirm non anbarkasion ki'nn servi par kat peser-la pandan sa sorti-la. Dan zot kote, bann pros bann dispari dir zot angwase, parmi Estelle Désiré, ser Damien Désiré. "Nepli kapav dormi ni manze san pans mo frer. Nou angwase," li'nn konfie.

Read more...