Pailles: enn toksikomann agres so ti bebe 8 mwa

Enn fam 18-an, abitan Les Guibies, inn port plint kont so konpayon 19-an. Li'nn eksplike ki zom-la, avek lakel li viv depi 2017, li enn toksikomann. Dapre li, samdi le 10 mars 2021, li'nn konsom ladrog sintetik ek inn agres li ek zot zanfan 8 mwa.

Foto ilistrasion.

Dan so depozision stasion lapolis Pailles, zen fam-la inn soutenir ki, sa zour la, ver 15-er-45, li ti pe zoue avek so zanfan kan so konkibin inn vini. Zom-la inn esei pran zanfan-la depi so lebra, me ti bebe-la inn koumans plore.

Zom-la, ki ti sou lanpriz ladrog, inn mal pran li ek inn donn so fam enn kalot ek donn zanfan-la bann kou lor so figir. Li'nn answit etrangle ti bebe-la.

Mama-la dir li'nn intervenir sa ler-la, me li'nn gayn plizir koutpwin lor so ledo. Li'nn blese. Li'nn swete ki li ek so zanfan ekzamine par enn dokter. Lapolis inn donk transport zot lopital Dr A. G. Jeetoo kot zot inn resevwar bann premie swin. Erezman, nourison-la pa'nn sibir okenn fraktir.

Mama zanfan-la, ki nou finn kontakte, eksplike ki so konpayon inn vinn prezant so bann ekskiz. "Li'nn dir mwa dan enn moman koler ki li'nn fer sa. Li aksepte al ferme si bizin pou so laksion parski li regrete saki li'nn fer," li dir.

Sa fer kat zour ki insidan-la inn prodir, li deplore. Li pa eksplike kifer lapolis pa'nn prosed a larestasion so konpayon. "Mo pa konpran kifer lapolis pa'nn touzour aret li. Mo konpayon inn mem al stasion lapolis dimans pou kone si ti ena enn depozision kont li. Enn polisie inn dir li ki 'non' ek inn les li ale alors ki li ti reserse," mama-la dir. Depi sa insidan-la, zen zom-la viv kot bann lezot pros.