Papa biolozik Ayaan admet Brown Sequard: "omwin zot ti kapav les mwa dir li adie"

Adil G. Ramdoo, 29 an, papa biolozik Ayaan, ki pe fer prizon pou 2 an dan Beau Bassin, inn admet pou tretman dan lopital Brown Sequard, dan lanwit lindi le 16 novam 2020.

Nawsheen Neeharry, Ayaan Ramdoo ek Adil Ramdoo.

Lamor so garson ti enn gran sok pou li ek li pa finn kapav dizer linpak sa dram la. Se samem ki so mama Fazila G. Ramdoo, 64 an ek enn abitant Terre Rouge, finn dir.

"Mo finn aprann ki depi samdi li pe fer enn ti pe dezord dan prizon, li pe koze for for tousel ek li pe divage, latet pe fatige. Zot ti amenn li lopital dan prizon apre finn transfer li Brown Sequard ek li pe gagn tretman ek li kalme la," Fazila deklare.

Kote prizon, bannla pe dir ki Adil G. Ramdoo so latet fatige depi linn aprann sa move nouvel la ek linn koumans gagn enn konportman agresif. "Pou so lasante ek sekirite, nou finn panse li bon pou fer li admet dan enn lasal ot sekirite dan Brown Sequard," enn ot grade indik nou.

Adil ti ena enn sel ve: retrouv li avek so garson Ayaan kan li ti ankor vivan. Dernie fwa linn trouv li, ti le 16 juillet 2020, avan ki so madam Nawsheen kit twa konzigal an konpayi zot garson pou refiz li kot prezime mertrie Ayaan, Ashar Sobratee.

Depi sa, Adil pann aret rod so garson ek so madam kot bann pros zenn fam la, ek mem kot bann kamarad. Koup la ti ena labitid separe apre enn diskision ek bien souvan, Nawsheen ti pe retourn lakaz 1 ou 2 semenn apre. Me sann fwa la, so disparision inn intrig Adil ek so bann pros.

A enn moman, Adil finn mem al stasion lapolis pou sinial disparision so madam ek garson. Li ti anvi fer enn deklarasion 'missing', me bann polisie, ki okouran fam la inn sove, inn konsey Adil pou tourn li ver lakour pou gagn enn drwa eberzman ek vizit pou so garson.

Me malsans, an aout 2020, akoz enn zafer pou vol, sa papa lafami la inn kondane 2 an dan prizon. Depi sa, tou so bann demars inn tom dan dilo. Fazila konfie ki so dernie vizit dan prizon pou al get so garson Adil remonte zedi le 12 novam 2020, zour Ayaan inn perdi lavi.

"Li dir mwa mama to gagn nouvel Ayaan. Sak fwa mo al vizit li sa mem koze li dir mwa. Mo dir li non mo pa gagn so nouvel pa kone kot li ete. Li dir mwa li pou fer demars depi dan prizon pou fer Nawsheen amenn Ayaan lor vizit dan prizon," Fazila rakonte.

Bann pros Adil per pou leta so lasante. Akoz zot per Adil pa resi siport lamor so garson ek li komet enn betiz dan enn moman dezespwar. Lor telefonn avek so mama, zour lamor so garson, li demande kifer Nawsheen pa finn protez Ayaan ek denons Ashar.

"Li ti pe dir kifer Nawsheen finn les fer sa avek so zanfan, kot li ti ete kan so zanfan ti pe gagn bate. Adil ti pe plore boukou. Li dir omwin les li asiste lanterman so zanfan ek dir li adie," Fazila dir.

Pou rapel, inn gagn 5 an, Adil ti marye Nawsheen relizion ek depi sa linion la, Ayaan finn pran nesans. Me koup la ti pe gagn problem konzigal ek souvan Nawsheen ti pe fer ale vini kot so bann pros. Alors ki so madam ti ansint 5 mwa, Adil ti al prizon pou 8 mwa.

Se Fazila ki ti pe okip so belfi ziska nesans Ayaan. Depi prizon, Adil ti deklar so zanfan ek ti mem fer bann demars pou ki so madam benefisie enn pansion alimanter. Kan linn sorti prizon, Ayaan ti ena 4 mwa. Dapre so bann pros, Adil ti bien atase ar so garson.