Pasian dializ desede dimans: Ashwin Jeebun "mo papa pa'nn gayn swin ki bizin"

Mahadeo Jeebun, sirnome Leman, ti ena 57-an. Sa pasian dializ-la ki ti teste pozitif pou Covid-19 inn desede, dimans le 11 avril 2021.

Ashwin Jeebun ek so papa.

Bann finerai Mahadeo Jeebun, pli koni kouma Leman, inn fer dimans le 11 avril 2021, ver 18-er-15, dan simitier Bigara. Sa pasian dializ-la, ki ti pozitif pou Covid-19, inn inume an prezans so fam, so ser, so neve, so tifi, so zann ek so garson akonpanie par enn kouzin.

Sa grafist 30-an-la rakonte ki so papa, ki ti ena 57-an, ti enn ansien gardien sekirite. Sa fer 7-an li ti pe swiv tretman dializ dan lopital Souillac.

Zen abitan Surinam-la eksplike ki apre kontaminasion enn infirmier ek bann pasian dialize dan lopital Souillac, so papa ti informe ki li pou plase an karantenn dan lotel Tamassa, vandredi le 26 mars 2021. "Zot inn dir nou li pou rantre dan de semenn. Ti dernie fwa ki nou finn trouv li," Ashwin Jeebun rakonte tristeman.

Li kont antam bann pourswit legal akoz li estime ki so papa inn viktim neglizans medikal. Li fer resortir ki li'nn teste negatif J-0 an karantenn. Me ziska J-7, li ti teste pozitif pou Covid-19. "Mo panse li'nn kontamine pandan so bann ale-retour ant lopital pou dializ ek sant karantenn," Ashwin Jeebun estime.

Read more...

So landimin matin, li dir, so papa inn resevwar vizit enn dokter ki'nn ordonn met li sou oksizan. "Me sa konsign-a pa'nn swiv dapre mo papa, akoz li'nn res san oksizen ziska so seans dializ ver 23-z-er. Kan li'nn demande si pou met li sou oksizen, zot inn dir li ki ti inpe tar pou fer sa," Ashwin Jeebun rakonte.

Li panse ki se a partir de la ki so lasante inn deteriore. "Li'nn fini so seans ver ener dimatin merkredi. Li pa ti pe kapav alonze, akoz li pa ti pe kapav respire. Alors li'nn res asize. Li'nn telefonn mo mama ver 6-z-er pou dir nou ki pe pase."

Zen zom-la afirme ki zot inn apel dokter servis pou inform li. "Kan nou finn telefonn mo papa, li'nn dir nou narien pa'nn fer. Nou finn koz avek nefrolog-la. Personel swayan inn alors vinn okip mo papa," li rakonte. Answit pasian-la inn transporte lopital ENT pou sibir enn skann. Apre li'nn revinn lopital Souillac ek li'nn plase sou oksizen.

"Landimin, kan nou finn koz avek li, li'nn dir nou li pou sibir enn tretman. Se dernie fwa ki nou finn koz avek li. Koumsa sa pa finn marse, dokter inn inform nou ki mo papa pou plase sou respirater," Ashwin Jeebun konfie.

Sann-la inn telfonn li toulezour pou pran bann nouvel so papa ek zot inn dir li ki li ti stab. Samdi le 10 avril 2021, grafist-la ek so lafami inn aprann ki leta lasante Leman Jeebun pa ti stab. Dimans, ver 14-z-er, alors ki Ashwin Jeebun ti pe pans pou telefone pou pran bann nouvel, bann dokter inn anons dese so papa.