Petit-Raffray: Samia*, 21-an "mo mari fors mwa pou prie so parti prive..."

Sa fer trwa mwa depi ki Samia* (prenon modifie), enn zen fam marye ki ena 21-an, pe pas enn kalver ar so mari Sailen* (prenon modifie), 34-an ek abitan Petit-Raffray. Sa koup-la inn promet pou res ansam dan bann o ek ba an oktob 2021. Me nou zen viktim pa ti kone li pe al dan enn 'prizon'. Resi...

Samia*, 21-an.

Samia inn apros nou redaksion pou rakont kalver li pe pase toulezour ar so mari Sailen depi ki zot inn marye inn fini gayn trwa mwa. Nou zen viktim ti kwar li'nn zouenn so prins sarman ek ti desid pou ini avek li malgre plizir avertisman so lafami.

"Mo'nn marye ar li malgre mo mama inn dir mwa get bien akoz so laz. Me pa kone ki'nn pas dan latet mo'nn marye san kalkil de kou. Sailen enn bon parler ek mo kwar se koumsa mem ki mo'nn al tronp dan so lasos," Samia konfie.

Depi ki zot inn marye an oktob 2021, Sailen rant lakaz apre bann parti bivri ar so bann kamarad lanfans. Kan li retourne, li dezabiy li ek fors Samia pou azenou divan li. Parfwa, Samia eksplike, Sailen atas so de lamin deryer so ledo avan met li azenon pandan plizir minit.

"Li fer mwa azenou kan li rant lakaz sou. Parfwa li atas mo lamin deryer mo ledo ek sa fer mwa soufer. Pir, li dezabiy li ek fer mwa fer laprier so parti prive avan li dir mwa fer felasion. Toulezour mo pe viv sa kosmar-la depi noun marye," li azoute.

Kesione lor kifer li pa'nn devwal so bouro avek bann manb so lafami, Samia dir so bann paran inn koup kontak ar li depi li'nn marye. Konsernan lafami Sailen, zot viv separe ek dan laz. Inposib pou li pou konfie sa ar kikenn akoz Sailen sekestre li laplipar letan.

"Zis enn sel kou mo'nn sorti andeor lakour depi mo'nn marye Sailen. Li menas pou toui mwa si mo poz lipie andeor lakour. Li met kamera partou ek dir mwa si mo sorti li pou vinn lakaz deswit pou bat mwa. Mo per mo lavi ek mo soufer. Li pa les mwa servi portab ek mo'nn resi gayn enn portab an kasiet pou rant lor rezo sosio pou rakont martir mo pe pase. Ed mwa silvouple," nou zen viktim termine.

Read more...