Plaine Verte: trete kouma 'pil**' par so fam, li esey etrangle li

Enn abitan Plaine Verte ti pe soupsonn so fam pou antretenir enn liezon extrakonzigal. Se akoz samem enn diskision violan inn eklate dan zot lakaz, samdi aswar le 21 zanvie 2023.

Foto ilistrasion.

A enn sertin moman, bann zafer inn anpire kan fam-la, ki ena 40-an parla, inn tret so mari, 10-z-an pli gran ki li, kouma 'pil**'. Sann-la inn perdi so san-frwa ek inn sezi so fam par lagorz pou esey etrangle li.

''Aret dir mwa sa sinon mo touy twa,'' li'nn dir so fam dan enn ton menasan. Viktim pa'nn rod res lamem ar sa zafer-la.

Li finn port plint stasion lapolis lokalite kont so mari zalou. Kinkazener aktivman reserse par lapolis pou so interogatwar.