Plaisance: enn fos-moneyer Camerounais intersepte par ladwann

Ki ti lintansion vizit Ivan Katche Kum lor sol morisien? Resortisan Camerounais inn ariv aeropor Plaisance zedi aswar le 5 me 2022, abor laparei MK 289, an provenans Madagascar. Me li pa ti kone ki so sezour dan pei pou enn tigit letan.

Ivan Katche Kum inn aksepte so deli ek ti deporte pou transport bann solision abaz lasid ek Acid Fixing Salt.

Sa aswar-la, bann azan Customs Anti-Narcotics Section (CANS) depi Mauritius Revenue Authority (MRA) ti lor gard pou detekte tou mouvman bann vwayazer sispe. Ivan Katche Kum ti repere moman li ti pe pran posesion so bann bagaz ek ti pre pou sorti depi aeropor.

Bann azan inn efektie enn kontrol lor pasaze Camerounais. So bann bagaz inn skane. Apre ki finn detekte bann obze sispe andan, bann dwanie inn aprofondi zot lafoui dan so bann bagaz. Se sa moman-la ki bann ofisie inn tomb lor materiel servi dan fabrikasion bann fos koupir biye labank. Divers solision baz lasid ek disel fiksater - Aciflix Acid Fixing Salt, Baru Dlukol, Apotex Roxyy Alcohol - inn dekouver.

Apart sa, plis ki enn santenn papie rektangiler kouler blan inn retrouve dan valiz resortisan Camerounais. Pa fini. Pandan kontrol-la, bann dwanie inn osi konfiske enn fos paspor ek trwa pies idantite enn denome Jeffrey S., ki detenir enn nasionalite amerikin.

Pou vwayazer Ivan Katche Kum, sa kontrol-la se koumansman bann problem avek bann otorite morisienn.

Pandan so interogatwar, li'nn aksepte so deli. "Mo koupab pou ramenn sa bann lartik-la Maurice," li'nn avoue.

Alerte, Criminal Investigation Division (CID) aeropor inn met bann obze sezi lor foser Ivan Katche Kum sou sele. Sann-la inn deporte pandan wikenn.

Bann otorite morisienn pe vei tou mouvman bann vwayazer sispe lor sol morisien. Koumansman mwa mars 2022, de lezot resortisan Camerounais, ki ti an sitiasion iregilie dan Maurice, ti arete. Zot ti eskrok plizir personn, ladan bann direkter antrepriz. De Camerounais ti pe promet zot bann sib pou fer zot larzan an deviz ogmante.

Read more...