Port-Louis: enn pasaze sou lans enn boutei labier par lafanet enn bis

So aksion ti kapav ena enn konsekans pli lour. Dan lapre-midi dimans le 12 septam 2021, enn zom ki ti sou inn zet enn boutei labier vid par lafenet enn bis an mars oter Résidences Vallijee, dan Port-Louis.

Reparasion loto-la, ki so para-briz ti andomaze, estime Rs 10 000.

Prozektil-la inn ateri lor para-briz enn loto ki ti pe egalman diriz ver sant kapital. Pa finn ena okenn blese. Ti ena trwa pasaze ek enn sofer dan loto-la, Fardeen J., ki abit Beau-Bassin.

Ti ena enn ti bebe, so mama ek madam sofer-la. "Mo madam ti pe fer bebe bwar kan inn ariv sa. Mo zanfan 18 mwa inn gayn sok," Fardeen konfie avek Défi Media Group.

"Dan retrovizer, mo'nn trouv enn lamin sorti ek zet boutei-la. Apre mo'nn nek tann enn gro tapaz," li azoute. Li eksplike ki li ti pe al an direksion Casernes Centrales.

Sa moman-la, li dir li'nn koumans klaksone akoz li'nn panse finn ena enn kolizion ant so loto ek bis-la, ki ti pe al dan mem direksion dan enn vwa paralel.

Sofer bis-la inn borde pa lwin avek stasion lapolis Casernes Centrales. Pasaze sou-la finn anbarke par lapolis. Fardeen pardonn pasaze-la so aksion. Tou le de inn dayer konklir enn akor amiab.

Azordi, lindi le 13 septam 2021, pasaze-la inn angaz li pou pei bann fre reparasion ki estime Rs 10 000. Fardeen rakonte ki loto li ti servi-la pou enn pros ek li ti pran prete pou enn sorti ant lafami, pou enn dine lokazion laniverser so frer.

Lapolis inn anrezistre bann depozision sofer bis ek kontroler. Sann-la afirme li'nn demann pasaze-la, ki ti mont dan bis avek enn boutei labier dan lamin dan Petite-Rivière, pou pa konsom lalkol abor. Me pandan traze-la, li pa'nn pran kont reket-la. Apre ki li'nn fini bwar, li'nn balans boutei-la oter Résidences Vallijee.

Read more...