Port Louis: Saheen invant tou kalite preteks pou soutir larzan ar enn gran dimoun

Enn vie madam estime linn gagn zafer avek 2 eskro kinn abiz so bonte ek zenerozite pou soudway li larzan.

Khatija (prenon modifie), 73 an, inn fer enn depozision stasion lapolis Pope Hennessy, lindi le 2 novam 2020, pou eskrokri. Dapre viktim la, an juin 2020, linn fer konesans enn fam, 40 an parla, kinn prezant li mem kot li kouma Saheen. Linn fer Khatija kwar li pe soufer enn kanser ek li bien bizin bann inzeksion pou tir so bann douler. Khatija inn volonterman donn li enn som Rs 2 000 pou so bann inzeksion.

Enn lot kou, Saheen inn retourn kot Khatija pou rakont li enn lot zistwar trazik. Sann kou la, linn fer li kwar li ena enn tifi ki viv an Afrique du Sud ek inn desede akoz covid-19. Koumsa mem, linn solisit enn led finansie pou organiz bann fineray so tifi deor.

Linn osi fer viktim la kwar ki tou bann prosedir pou fer par enn sertin Shaafiq. "Linn met enn presion lor mwa pou ed li. Linn mem dir mwa ki plitar li pou montre mwa bann dokiman fineray," Khatija rakonte.

Read more...

Diver preteks

Se dan sa bann sirkonstans la Khatija inn remet Saheen larzan plizir fwa. Mem pou aste bann aliman pou so 2 lezot zanfan. Enn fwa, linn donn li pwason. Me apre sa, Saheen inn retourn get Khatija pou dir li so 2 zanfan inn mor apre ki linn konsom pwason li ti donn li. Ek denome Shaafiq pou fer neseser pou bann fineray. Ankor enn fwa, zot inn ekziz enn som larzan ar viktim la.

Plinyant la afirme dan diferan lokazion linn donn Saheen ek Shaafiq larzan.

Linn bien profit vilnerabilite viktim la, Saheen ti egalman apros li pou dir li so mari enn dimoun malad ek tir preteks li posede par bann move lespri (djinn) ek linn deklare ki denome Shaafiq pou fer neseser pou geri so maladi par bann lapriyer.

Pou gagn so releve kont, plinyant la inn telefonn so labank le 26 oktob 2020 ek inn remarke ki enn som Rs 366 127 inn retire par li dan 8 kou.

2 sispe la reserse par lapolis pou bann bezwin lanket.