Port-Louis: trwa plint pou fos biye anrezistre dan 24-er tan

Trwa individi inn pwinte lor gise de labank dan Port-Louis, merkredi le 15 septam 2021. Zot inn sakenn remet enn fos koupir Rs 1 000 ou Rs 2 000 labank pou prosed zot trazaksion. Bann anplwaye bann labank inn port plint. Lapolis pe fer lanket lor provenans sa bann fos biye-la.

Bann fos biye aktielman an sirkilasion. Enn rezo dan operasion dapre lapolis.

Merkredi le 15 septam 2021, enn sofer 29-an, ki oper pou enn konpayi prive, inn pwinte Mauritius Commercial Bank (MCB), ver 11-z-er. Kan li'nn ariv lor gise nimero 18, sofer-la donn enn som Rs 251 036,60 a enn kesier pou ki larzan depoze lor enn kont konpayi.

Pandan verifikasion bann biye, anplwaye labank-la remarke ki enn parmi ladan fos. Se enn biye Rs 1 000. Plitar, ver 13-z-er, enn abitant Cassis, 56-z-an, inn diriz li ver mem gise pou fer enn depo Rs 20 000 lor so kont labank. Enn deziem fos biye Rs 1 000 inn alors dekouver parmi.

Mem zour, dan Banque de Maurice, ver 12-z-er-25, enn abitant Baie-du-Tombeau, 41-an, inn vini pou esanz enn ansien biye Rs 2 000 an papie kont saki an polimer. Me, bankie-la inn konstate ki koupir prezante-la li fos.

Trwa anplwaye labank-la inn raport zafer-la lapolis Pope-Hennessy. Zot inn sakenn anrezistre enn akizasion provizwar pou posesion bann fos biye kont sa trwa individi-la. Sa bann-la inn kesione lor provenans bann fos biye-la.

Laswit trwa ka anrezistre dan 24-er tan, enn lanket polisier inn anklanse lor sa zafer-la. Lapolis soupsone ki enn rezo fos biye aktielman operasionel. Paralelman, enn sirkiler inn distribie Divisional Commanders zedi le 16 septam 2021, pou ki bann eleman lafors de lord fer lanket lor provenans sa bann fos biye-la, ek modis operandi bann oter pou glis sa lor marse.