Prezans plis ki 100 invite kot bann Ramsing: lapolis inn filme senn 'chawtari'

Se enn vwazin ki'nn alert stasion lapolis Petite-Rivière. Trwa polisie, ki finn al sir plas trwa kou pou enn konsta, inn filme senn-la. Sa bann eleman-la pou verse lor dosie sa zafer-la.

Foto ilistrasion.

Read more...

Alors ki bann otorite saniter touzour dan problem apre dekouvert enn cluster maryaz, selebre mwa dernie, dan Port-Louis, lapolis inn retrouv li fas a enn resepsion maryaz, ki'nn reini plis ki 100 invite kot lafami Ramsing, lindi, dan Petite-Rivière. Sa 'chawtari'-la, organize lakaz papa nouvo marye, ti osi reini bann zanfan.

Ramnunun Ramsing, 67-an, inn verbalize par lapolis ek inn aksepte fer bann invite anplis ale. Li pou pourswiv pou anfrin Quarantine Act. Se enn vwazin ki'nn alert lapolis lor prezans enn gro lafoul. 160 invite ti prezan, dapre lapolis. Me lafami Ramsing demanti sa.

"Ti ena 45 a 47 personn. Nou finn gard nou distans tou," enn pros lafami deklare. Maryaz-la inn koumanse vandredi. Seremoni 'haldi' (safran) inn fer so landimin. Dimans, seremoni relizie inn fer kot bann paran nouvo marye. Sa bann evennman-la pa ti size bann plint ek pa ti atir latansion lapolis.

Zour resepsion, ki'nn reini bann paran pros ek bann vwazin, ti ena labwason ki ti pe sirkile ek bann kondision saniter pa ti respekte. Bann sours pros lanket eksplike lapolis ti informe lor maryaz-la pandan wikenn dan enn lakaz ki trouv 500 met ar stasion lapolis. De kou, lindi, trwa polisie depi stasion lapolis Petite-Rivière inn fer deplasman pou enn konsta.

Read more...

Lapolis inn konstate ki ti ena plis ki 50 personn. Bann polisie inn filme senn-la ek, pandan zot trwaziem vizit, zot inn verbaliz papa marye-la. Sann-la pou bizin fourni so version bann fe pandan enn interogatwar stasion lapolis dan bann zour ki pe vini.

Ziska ler, lapolis pa'nn touzour etabli lalist bann invite ki ti prezans ek sel organizater maryaz-la pou kapav fourni enn eksplikasion. Apre lanket, dosie-la pou anvwaye biro Direkter bann Pourswit Piblik (DPP) pou desid mars a swiv.

Kot bann Ramsing, zot mintenir ki distansiasion sosial ti respekte ek ki nomb bann invite ti konform a bann kondision inpoze par bann otorite. Enn parmi bann manb lafamipa kasiet so amertim. "Pe fer koumadir noun fer enn krim, tousala akoz ena dimoun gro leker ki'nn al koz manti ar lapolis. Nou strese ar tousala," li'nn fer konpran.