Prostitision liks: Liudmila "Rs 130 000 pou enn lanwit"

Bann Morisien bien fortine inplike.

Enn trantenn 'klian' dan vizer.

Se enn zafer ki'nn eklabous vilaz Rivière-Noire. Apre bann denonsiasion trafik imin par enn Biélorusse, bann ofisie Criminal Investigation Division (CID) Western Division lor pwin demantel enn rezo prostitision liks, inplikan bann Escort Girls etranzer. Lapolis inn not enn for prezans bann tifi depi lerop lest. Bann zen fam ki ekim litoral louest pou monai zot sarm.

Bann prostitie ti pe viv dan bann apartman liks.

Zedi le 13 zanvie 2022, lapolis inn aprann ki denonsiatris, enn sertin Liudmila, 38-an, ti deza kit pei. Li ti, dan so version ar bann polisie, les konpran ki bizin pei enn gro som pou bann servis sa bann tifi-la. "Bizin kont ant Rs 125 000 ek Rs 130 000 ($3 000) pou enn lanwit ar enn parmi sa bann tifi-la," li'nn dir.

CID Western Division ek lapolis Tourism inn ouver enn lanket, apre plint denome Liudmila. Li'nn denons bann azisman koup Franco-Mauriciens. Zom-la, Eddy, ek so fam Elzat, dapre li, bann servo ek bann azan-rekriter pou sa rezo prostitision liks, ki konpran osi bann zen Russes ek Ukrainiennes. Enn denome Thierry osi fer parti rezo-la.

Bann klian ti mazoriterman bann etranze: bann tourist ou bann ekspatrie kale, dapre bann rekoupman lapolis. Bann proksenet, dapre bann denonsiasion Biélorusse-la, inn propoz li, via mesazri Telegram, pou vinn pas bann vakans dan Maurice. Liudmila inn osi refiz so bann servis ar bann klian Morisien, me li'nn forse pou aksepte. Se koumsa mem li'nn tourn li ver lapolis Tourism Trou-aux-Biches. Toutfwa, plint-la inn anrezistre Rivière-Noire.

Dapre bann informasion inn gagne par Field Intelligence Office (FIO), koup proksenet inn inpoz zot bann kondision ar kat fam-la. Kan zot inn arive, zot inn deside kot zot pou abite ek resevwar bann 'klian'. Deplasman bann Biélorusse ver Rivière-Noire inn deroule apre plint ar lapolis. Se enn desant par lekip SP Bansoodeb ek asistan komiser lapolis Bhunoo, depi Western Division Criminal Investigation Division (CID), dan Trou-aux-Biches, ki'nn permet CID pou retras Liudmila ki'nn answit denons bann proksenet.

Enn video montre bann Biélorusse pe fer fet.

Dan Rivière-Noire, pre ar apartman kot bann tifi ti pe loze, zot bann aktivite pa ti enn sekre, me enn size tabou kapav. "Nou kone ena biznes zoli fam lizie ble, me sa deroul an sekre," enn sofer taksi ki oper dan litoral louest temwanie. Prezans bann berlinn les devine bann ki vinn sa plas-la kan lanwit tonbe, se bann dimoun fortine.

Apartman-la dispoz de laport akse, me bann ale-vini vizib depi larout prinsipal. "Bann dimoun ki vinn dan sa bann loto-la ou fini trouve bann patron sa," enn abitan vilaz-la lanse. "Landrwa-la plin ar etranze, li'nn vinn enn zafer normal. Dan wikenn, aswar, lafaya dan sa lapartman-la," li dir.

Bann Casernes Centrales pe fer lanket an konser avek Interpol Maurice lor sa rezo prostitision-la. CID louest inn solisit Passport and Immigration Office (PIO) pou enn lalist bann zen fam ki'nn sorti depi Russie, Biélorusse ek Roumanies, ek bann lezot. Lapolis osi anvi konn rezon avanse pou zot lantre lor teritwar.

Bann anketer pou esei etablir si ena enn ka trafik imin. Pou lapolis, koup proksenet-la nepli dan pei. Enn avoka ti fer kone, lor non koup an kesion, ki zot ti pou prezant zot dan enn parmi bann brans CID louest pandan lasemenn. Me avoka-la inn atann zot stasion lapolis pou narien. Pou lapolis, se bann 'delaying tactics' pou permet bann individi-la kit pei. Avoka-la kapav inkiete li osi. Li'nn presize li pa'nn gayn so bann onorer ziska isi.

Desou zafer-la

Lapolis privilez ekzistans rezo ar enn ou plizir kontak lokal, avek koup Eddy ek Elzat, kouma latet. Apart bann pei site pli lao, sa bann azan-rekriter-la inn egalman etabli bann kontak dan Kazakhstan. Zot ti pe sarze pou rezervasion bann biye avion pou enn sezour enn mwa dan Maurice.

Se koumsa mem bann kat prostitie-la inn debark Maurice pou fer larzan. Liudmila, denonsiatris-la, manb rezo, ti konvinki pou repous so biye avion pou bann bezwin lanket. Biélorusse-la inn rakonte li'nn gayn bann relasion seksiel ar plizir zom 'pran depi kad ziska bann individi avek ledan platinn'.

Se vandredi aswar le 7 zanvie 2022 ki zafer-la inn porte lapolis. Liudmila ti prezant li mem pou port plint pou trafik imin. Dapre bann ranseygman lapolis, li pa'nn peye pou so bann servis ek so paspor inn sezi par koup proksenet-la. Se akoz samem li'nn desid pou alert lapolis. Me, dan so version, li eksplike li'nn resi met lamin lor so paspor. Tousala apre enn lanwit bien aroze dan apartman kot li ti pe reste ar trwa lezot Biélorusse, dan Trou-aux-Biches.

Liudmila dir li'nn profit le fe koup-la ti sou pou pran larzan ek so paspor. Enn version lapolis pran avek bann pinset. Zen fam-la soutenir li'nn pran enn taksi pou al Flic-en-Flac kot li'nn loue enn lasam lotel. Dimans, lapolis inn ankor enn fwa reper li dan Trou-aux-Biches. Kan lapolis inn arive, li ti pe naze dan lagon. Li posib Liudmila inkiete pou antrav enn lanket polisier ek pou fos deklarasion ek malisie, nou aprann depi bann sours pros ar dosie-la.

Read more...