Quatre-Bornes: enn tifi miner fer enn 'threesome' avek enn koup

Enn mama inn tomb lor enn video lor telefonn portab so tifi par azar. Li dekouver sann-la anplin eba avek enn zom ek enn fam. Soke, li'nn imediatman demann bann eksplikasion so tifi. Prese ar bann kesion, adolesant 14-z-an-la inn fini par revel tou avek so mama. Zom lor bann zimaz-la, li dir, marye. Ek fam-la se so madam, enn biseksiel.

Foto ilistrasion.

Mama-la pa'nn kwar so zorei ek li pa'nn anvi res anplas lor sa zafer-la. Li'nn desid pou raport ka-la stasion lapolis Quatre-Bornes, dan mwa septam 2021. Adolesant-la rakonte dan so depozision ki li ti fer konesans mari-la, proprieter enn restoran an 2020. Zot inn esanz mesaz. Apre, enn bon zour, li'nn resevwar enn apel telefonik madam-la. Sann-la inn fer li par so mekontantman lor size relasion 'amikal' ki li antretenir avek so mari.

Dapre kolezienn-la, fam-la, ki'nn revinn lor so bann meyer santiman, inn kontakte li ankor enn fwa ek inn dir li ki li pou dakor pou enn menaz a trwa. "Pa kas latet anou fer enn menaz a trwa". Adolesant-la inn refize, me madam-la inn montre li rasirant. "Pa trakase, mo enn biseksiel." Bann zafer inn res koumsa mem.

Dapre adolesant-la, koup-la ti souvan telefonn li lor WhatsApp. "Zot ti pe filme zot bann eba ek inn propoz mwa pou partisipe. Finalman, mo'nn aksepte."

Kolezienn-la rakonte ki li finn al lakaz koup-la dan Quatre-Bornes trwa fwa mwa dernie. Premie fwa, li rakonte avek bann polisie, madam-la inn dezabiy li. "Pandan ki nou ti pe fer lamour, mari-la ti pe filme nou avek led so telefonn portab. Apre, li'nn zouir lor nou."

Koup-la finn arete lindi le 13 septam 2021 par bann zom inspekter Teckha. Mari ek fam ki'nn retenir bann servis Me Anupam Kandhai inn nie bann akizasion porte kont zot par adolesant-la.

Zot inn tradir divan lakour Rose-Hill, mardi le 14 septam 2021. Lapolis inn obzekte zot remiz an liberte kondisionel. Lanket sipervize par SP Beefye.

Read more...