Quatre-Bornes: Tania denons so mari infidel "li amenn fam kan mo fer Night Shift"

Tania* (prenon modifie) inn desid pou briz so silans. Zen fam 28-an inn apros nou redaksion pou demann nou konsei. Li dir nou li nepli kone kouma pou fer apre ki li'nn filme so mari infidel lor enn mikro kamera sirveyans.

Foto ilistrasion.

Tania enn fam ki travai dan domenn medikal ek souvan li fer bann Night Shift. Me li pa ti kwar saki so bann vwazin ti pe dir li. Pou fer so leker kontan, li'nn aste enn mikro kamera sirveyans avan instal li dan salon so lakaz pou konfirm bann parol enn parmi so bann vwazin.

"Enn bon zour mo pe retourne depi travai ek enn vwazin inn apros mwa. Li'nn dir mwa li pa sipoze dir mwa tousala me pou li pa gayn bann remor, li'nn prefer rakont mwa. Vwazin-la pa'nn ezite pou dir ena enn fam ki prezant li mem sak fwa mo fer Night Shift. Mo pa'nn demann li okenn kesion ek mo'nn retourn mo lakaz deswit," Tania rakonte.

Pou konfirm bann parol so vwazin, Tania inn koumans obzerv konportman so mari pandan so bann Night Shifts. Semenn pase, nou interlokitris dir li'nn aste enn mikro kamera pou install sa dan so salon pou gete si vremem enn fam vinn kot li aswar.

Merkredi le 9 mars 2022, Tania inn sorti lakaz 5-er kom dabitid pou al so plas travai. Kan li'nn fini so Shift zedi le 10 mars 2022, so misie ti deza sorti pou al so travai. Tania inn al verifie so anrezistreman ek soke pou konfirm so bann doutans.

"Pran lindi ek merkredi semenn dernie, mo'nn remarke konportman mo mari ti vremem bizar kan mo bizin fer bann Night Shifts. Avan mo pa ti pe kas latet, me lerla mo'nn pran kont ek fer instal sa kamera mikro-la. Zedi kan mo verifie bann zimaz, mo efektivman trouv enn zen fam rant kot mwa. Apre, li pa neseser mo donn zot detai," Tania konfie.

Apre enn viv diskision ar so mari, Tania inn konfront li ar bann zimaz kamera sirveyans-la. Depi sa zour-la, zen abitant inn kit lakaz konzigal pou al viv kot so mama ek li demann nou konsei. Noun desid pou piblie problem menaz Tania pou demann nou lodians ki zot ti pou fer dan enn sitiasion parei.

Li bon zot kone Tania marye sivilman ar so mari pandan 7-an ek depi zot linion, 1 zanfan 4-an inn pran nesans. Pou le moman, Tania inn prefer gard so distans ar so mari ek viv kot so mama ansam ar so zanfan.