Sainte Croix: bann pasaze bann bis sible par bann voler

Samdi le 17 septam 2022, enn zen fam 25-an inn viktim enn vol. Se lor lagar imigrasion, dan Port Louis, ki li'nn pran plas abor enn bis pou al kot li dan Terre Rouge.

Foto ilistrasion.

Pandan traze-la, zen fam, ki ti asiz akote enn lafenet, ti pe tini so portab dan so bann lamin. Oter Sainte Croix, bis-la inn bloke dan enn anbouteyaz ek se a sa moman lamem ki enn individi inn pas lamin par lafenet ek inn kokin portab pasazer-la.

Mari viktim rakonte: ''Bis ti vizavi ar stasion Abercombrie. Mo madam ti pe avoy mwa mesaz sa ler-la, voler-la inn avoy so lamin par lafenet inn ras portab mo madam.''

Viktim inn imediatman port plint stasion lapolis Abercombrie. Dan enn premie tan, bann polisie inn vizionn bann zimaz bann kamra sirveyans pou retras voler-la, me pa'nn resi.

''Kamera ti bare, pa ti ena okenn mwayin pou rod voler-la,'' so mari inn indike ar Défi Quotidien. Inn egalman fer enn resers dan bann fobourg Cité Briquetterie, me sa pa'nn donn okenn rezilta. Bann ofisie Criminal Investigation Division (CID) pe kontinie zot investigasion lor terin pou retrouv koupab.

Pa premie fwa ariv enn vol zen fam inn viktim. An efe, dan le pase, enn otomobilist ti viv mem mezavantir alors ki li ti bloke dan enn anbouteyaz. Enn zom inn profit lor fe ki bann vitr so loto ti bese pou kokin so sak lamin.

Touzour samdi le 17 septam 2022, enn lot pasazer 68-an inn sib enn voler kan li ti pe vwayaze abor enn bis an konpayi so tifi. Ver 18-er-45, kan bis-la ti dan rezion Sainte Croix, enn individi inn aras lasenn ki seksazener ti porte lor likou. Li'nn answit desann depi bis avan sove.

Lapolis Abercombrie, alerte lor sa ka vol-la, inn vizionn bann zimaz bann kamera sirveyans pou remont ziska malfeter-la. Lanket pe swiv so kour.

Read more...