Siberprostitision: bann foto touni ek video kokinn ant Rs 700 ek Rs 1 500

Koumadir pli vie travai dan lemond inn adopte enn nouvo lamod operasion pou fer zafer. Bann proksenet zer zot bann aktivite lor internet, reper zot bann prwa lor bann rezo sosio ek solisit bann klian par bann ti anons degize. Ek lil Moris pa'nn sape ar sa fenomenn-la.

Foto ilistrasion.

An efe, depi inpe letan deza, bann Morisienn, ladan plizir bann kolezienn ek lezot etidiant, inn trouv enn nouvo mwayin pou fer inpe larzan par vann zot bann foto ek video touni, pou pa dir plis.

Apre ki li finn reper inpe profil lor Facebook ek Instagram, nou zournalist inn fer pas pou enn klian potansiel.

Enn premie inn propoz nou 11 foto ek 15 video, kot li an linzri, touni ou anplin eba seksiel pou Rs 700. Li prenom li Stacy ek ena 5 000 kamarad lor Facebook.

Plizir fwa par semenn, li poste bann foto de li dan ti linz, me zame montre so figir, ek presize saki li pe propoze avek tarif ki bizin peye an 'caption'.

Lor Instagram, nou finn rant an kontak avek Sorayah ki kont plis ki 3 000 'followers'. Kontrerman ar Stacy, li afis li san okenn problem me rezerv bann konteni eksklizif pou so bann klian.

Pou Rs 1 500, li propoz 15 foto touni ek 2 video 20 minit ki ekspoz so bann parti intim ek so figir. Li egalman detenir enn group VIP ki fer parti so bann klian fidel, kot li mem propoz pou zouenn si zot 'lucky'.

Solisite pou enn reaksion lor sa fenomenn-la, inspekter Shiva Coothen, responsab Police Press Office, soutenir ki se enn deli sou seksion 46 pou Information and Communication Technologies Authority (ICTA). Ek saki rekonet koupab, zom ou fam, riske bann sanksion lour.

Read more...