Skwatez laz 20-an: lalimier anfin dan bout latant camping

Jequiel Laviolette zame inn aret lager pou gayn enn twa pou so lafami. Apre enn premie liver dan enn latant camping dan Riambel, NHDC inn ofer li enn lakaz.

Jequiel Laviolette.

Jequiel Laviolette, enn zen mama 20-an, ki ti pe viv avek so garson Samael, 5 mwa, dan enn latant camping dan Riambel akote so konpayon Sileyven Aran, inn finalman gayn enn lakaz. National Housing Development Company (NHDC) inn kontakte li inn gayn plis ki enn semenn pou propoz li enn lozman sosial dan Grand-Bois.

Koup-la ti pe travai dan enn lotel an tan ki ed-patisier ek ed-kwizinie avan premie konfinnman saniter. Alors ki li ti an konze maternite, so konpayon inn perdi so travai. San resours, zot inn bizin kit lakaz zot ti pe loue dan Surinam lane dernie.

"Mem si lwaye ti pe ariv Rs 4 500 par mwa, nou ti pe resi zouenn de bout. Proprieter-la inn dir nou ale kan nou finn inform li ki nou pou nepli kapav regle lokasion. Li pa ti enn desizion fasil. Sirtou anplin liver," li eksplike.

So konpayon inn akimil bann ti travai alors ki li ti pe travai kouma kwafez. Inn gayn inpe zour, koup-la finn mem koumans revann bann gato pou sibvenir a zot bann bezwin. Zot inn bizin trouv larzan pou depo-la pou zot gayn enn lozman. Organizasion non-gouvernmantal 'Drwa a enn lakaz' inn regle enn parti depo-la, ek zot res pou pou debours diferans-la.

Enn kolekt an lign inn deza organize pou permet lafami reinir som neseser pou depo-la, pou retap lakaz ki osi bizin agrandi. Kouma li'nn fer pou benefisie enn lozman dan pa mem 1-an?

"Mo ti pe al NHDC preske toulezour, ziska zour kot zot inn menas pou interdir mwa akse dan zot biro. Kan ou anvi sorti ladan, bizin ena tou mwayin posib," li dir ek regrete ki bann lezot inn bes lebra fas a bann adversite. "Mo papa kouper kann ek travayer sezonier. Mo mama enn fam-peser, me li osi kiltiv bann legim pou fer marmit sofe. Zot inn inspir mwa," Jequiel kontinie rakonte.

"Sileyven ek mwa ti fer konesans atraver Facebook. Kan nou finn tomb amoure, nou paran pa ti aprouv nou relasion. Enn kote, nou pa mem konfesion, ek lot kote, nou ti ankor bien zen. Covid-19 inn kre problem, sinon nou ti pou ankor Surinam," li rapel.

Sa bon nouvel-la intervenir a enn moman kot Samael, apele Sam-Sam, inn koumans aprann marse. Omwin, dan Grand-Bois, li pou ena lespas. Jequiel prevwar pou kiltiv so bann legim ki pou redir so bann depans.