Sorselri: Mevin "mo fam nepli fer lamour ar mwa depi li'nn ramas sa 'poupet'-la"

Mevin (prenon modifie), 37-an ek abitan enn vilaz dan lesid lil Moris, inn apros nou redaksion pou rakont kalver li pe pase ar so fam depi deza trwa mwa. Li'nn desid pou devwal sa akoz li nepli kone ki laport pou tape.

Jessica avek so bouba.

Mevin inn marye ar Jessica (prenon modifie), 28-an, an 2019. Sa fer 3-z-an zot ini ek tou inn koumanse kan zot inn fer konesans lor bann rezo sosio. Zot inn zouenn ek esanz inpe mo avan ki Mevin propoz Jessica pou sorti ansam ziska zot inn marye.

"Mo ti fer konesans Jessica an 2018 ek nou finn desid pou marye an 2019. Lafami tou kontan ek nou ti bien ere dan nou lavi maryaz pandan 3-z-an. Me finn ariv enn kalamite an fevrie 2022 kan Jessica inn ramas enn 'bouba', ki ti kouma enn poupet ler li'nn ramas li," Mevin eksplik nou.

Dapre li, an fevrie 2022, so fam ti pe retourne depi travay ver 00-er-30 kan li'nn tap ar poupet-la lor enn lakrwaze dan simin zot abite. Malerezman, zen fam pa'nn realize konsekans sa kapav fer so koup ek inn ramas 'poupet'-la san reflesi dan so sak lamin.

"Mo fam so transpor konpayi ti kit li enn tigit avan nou laport. Alors li'nn bizin travers sa lakrwaze-la apre minwi malgre mo ti averti li fer atansion sirtou kan li retourn tar aswar. Me li pa ti port mwa atansion ek azordi mo pe soufer. Kan li ti amenn 'bouba' poupet lakaz, ti ena 2 3 zegoui pike par deryer. Jessica inn retir li ek lav 'bouba'-la ek inn atase net ar sa," nou interlokiter dir an larm.

Depi sa lanwit-la, konportman Jessica inn koumans sanze. So latet fermal ek li tann bann lavwa drol tou le aswar apre minwi. Apre de semenn, preske mem senaryo, Jessica inn aret al travai ek inn koumans distans li ar Mevin.

"Lafin fevrie, Jessica ti tomb malad ek inn aret travai. Li ti pe res lakaz tousel ek parfwa mo ti pe oblize res lakaz ou avoy mo enn pros get get li. Malgre nou finn amenn li plizir plas pou rod enn gerizon, narien pa'nn marse. Pran avril vinn ziska azordi, mo nepli kapav siport so bann kriz ek mo nepli kapav trouv enn remed pou li," Mevin konfie.

Jessica tomb malad apre minwi preske sak lanwit, dapre Mevin. Ek sa pe deroule pandan de mwa malgre bann lapriyer ek gerizon. Narien pa'nn fonksione pou anpes Jessica res lwin ar so 'poupet'. Zen fam vinn obsede, violan ek agresif kan esei pran so 'poupet'.

"Plizir fwa mo'nn rod ras sa depi ar li me li fini par trouv li ou anpes mwa. Mo pa kapav kominik ar li. Li pa manze ek bwar kouma bizin. Li pa dormi parfwa ek mwa osi mo pa kapav al travai. Fer 2 mwa nou pa gayn relasion. Zot pou soke si mo dir zot Jessica dormi ar so 'poupet' ek gayn relasion ar li mem. Mo panvi mo vinn fou," Mevin konklir.

Nou interlokiter dir si zot ena kit gerizon ou solision pou fer so madam bien, pa ezite pou met enn komanter ek li pou swiv.

Read more...