Sorselri: Poushpa* "treter dir mo bizin dormi ar li pou mo gayn mari pou marye"

Enn zistwar nou pa tande toulezour me nou viktim, Poushpa (prenon modifie), 35-an ek abitant lenor Moris, san dout kapav rakonte saki li'nn viv resaman. Li'nn fer li arnake Rs 28 000 par enn treter, abitan rezion Baie-du-Tombeau, nou viktim ti solisite pou rezoud enn problem personel long term.

Poushpa* (an medayon) inn arnake Rs 28 000 par enn treter prezime.

Fam 35-an inn apros nou redaksion pou demann konsei ek ekspoz treter ki'nn fer li bann propo seksiel. Bann fe inn deroule samdi le 22 zanvie 2022 dan enn lakaz dan Baie-du-Tombeau, pli presizaman lakaz enn treter.

Poushpa eksplike li'nn fer konesans treter atraver enn koleg travai ek depi sa, li'nn pas enn kalver. Anplis, li retrouv li arnake Rs 28 000. Tousala, apre ki li'nn rakont so bann problem personel ar treter prezime, ki nou denome Paul* (prenon modifie).

Nou interlokitris konfie: "An desam lane dernie mo ti fer konesans Paul, ki'nn promet pou rezoud tou mo bann problem personel. Mo pli gran problem se maryaz akoz sa fer 10-z-an mo bann demann pe zis kase ek mo figir pa pe pase okenn plas konsernan maryaz. Anplis, mo lafami get mwa ar enn lot regar. Mo santi mwa rabese ek imilie divan zot kan zot demande kan mo pou marye."

Apre enn rande-vou kot treter dan Baie-du-Tombeau, Poushpa inn fer enn depozit Rs 10 000. Li dir nou sa zour-la, treter pa'nn fer okenn servis pou li apart fer enn ti seans anplas. "Mo'nn atann pre ener tan pou resi rakont mo bann problem ar Paul. Ti ena plizir dimoun divan mwa sa zour-la. Noun koze pandan 30 minit ek li'nn demann mwa Rs 10 000 kom depozit. Total li dir mwa pou kout Rs 100 000 si mo anvi gayn enn bon personn pou marye," nou viktim dir.

An zanvie 2022, pli presizaman samdi le 8, Poushpa inn al dan enn deziem rande-vou. Li rakonte: "Laba mo ti arive premie dimoun ver 8-er. Li'nn fer mwa desann dan enn sou-terin so lakaz ek nou ti tousel. Li dir mwa deboute li pou gete si mo posede ou si mo lekor ena problem. Mo'nn ezite me mo'nn les li fer. Answit, li'nn koumans tous mwa partou apre li'nn fer enn seans servis avan mo kit ankor Rs 10 000 ek retourn lakaz. Mo ti gayn enn melanz dilo pou bwar, ki ti bien degoutan."

Kalver Poushpa pa'nn fini kan li'nn bizin retourn kot treter samdi le 22 zanvie 2022. Ti ver 17-er tanto kan zot inn zouenn mem plas. Me sann fwa-la, li'nn fer Poushpa debout akote enn lili ek dir li sel solision se enn relasion seksiel ar li pou tir 'zom', ki pe dormi ar li dan so lekor. Abitant lenor konfie li'nn etone ziska li pa'nn kapav fer okenn mouvman sa moman-la.

Soke, abitant lenor inn refize kategorikman. Poushpa azoute: "Li demann mwa pou dormi ar li pou mo gayn mari pou marye. Mo'nn soke sa ler-la ek santi mwa imilie ek intimide. Mo ti panse li pou rod enn solision pou mwa oubien fer enn rit spesial vi ki mo koleg inn gayn solision so bann problem kot li. Mo kone mo pa ti bizin al kot enn treter me mo'nn pas par tou simin ek tap tou laport pou ki mo'nn retrouv mwa kou Paul. Mo pa'nn resi marye ziska mo'nn ariv 35-an. Mo gayn boukou presion lafami osi. Sa fer mwa boukou ditor."

Li bon pou note sa zour-la, fam 35-an inn kit ankor enn som Rs 8 000 kan li ti rankontre Paul pou dernie fwa. Nou viktim dir li regret so bann aksion ek desizion, ek inn apros lapolis pou denons treter prezime. Me zot pa'nn santi zot konserne par so ka. Li'nn tourn li ver nou redaksion pou demann zot konsei ek met an gard bann potansiel fitir viktim.

Read more...