Soupsone pou vol motosiklet: trwa miner gayn bate par bann abitan

Bann video ki montre trwa miner pe gayn bate par enn group personn pe sirkile lor bann rezo sosio depi inpe letan.

Dan bann video difize lor bann rezo sosio, nou trouv trwa miner-la zot bann lamin ligote.

Bann fe inn prodir mardi le 6 septam 2022 dan Terre Rouge. Koumansman lasemenn, bann paran trwa zenes, bann abitan Cité La Cure, inn alert brigad pou proteksion bann miner. Criminal Investigation Division (CID) Terre Rouge inn ouver enn lanket. Mardi aswar le 20 septam 2022, lapolis pa ti ankor prosed a okenn interpelasion.

Interoze par Défi Media Group, enn parmi bann trwa adolesan eksplike ki sa zour-la, so bann kamarad ek li inn atake par enn vintenn abitan Terre Rouge.

Bann-la soupsonn zot kouma bann oter vol enn motosiklet lavei, dan enn plas lapriyer kartie-la.

''Nou ti pe marse dan lari. Enn parmi nou ti pe pous enn motosiklet. Se lamem bann abitan inn abord nou ek demann nou bann eksplikasion. Sitiasion inn baskile bien vit. Pandan kinz minit, zot atas nou ek lakord apre bat nou kout dibwa,'' li rakonte.

Zen garson presize ki enn parmi bann agreser ti pe filme senn-la avan li osi partisip dan agresion-la. ''Mo ti gayn kout dibwa lor mo latet, mo ti tomb san konesans tou.''

Dan bann video difize lor bann rezo sosio, nou trouv trwa miner zot bann lamin ligote. ''Ki to'nn kokin yer? Mo pa enn voler mwa... tou dimoun pe dir bat twa,'' nou kapav tande.

Bann adolesan inn alors gayn koutpwin ek kout gourdin pou infliz zot enn koreksion. ''To pa pou aret kokin? Zot pa pou travai, zot vinn kokin zot...,'' enn parmi bann agreser dir.

Moman kot bann zenes ti pe esei kit plas-la avek motosiklet enn abitan kartie inn kaptire lor kamera sirveyans enn lakaz. Nou interlokiter rekonet ki li'nn efektivman pran motosiklet-la me rezet akizasion vol.

Li afirme ki se enn plezantri ant bann kamarad ki'nn pran enn move tournir. ''Nou ti pe badine ek enn vwazin, nou ti pe pran so motosiklet,'' li dir.

Read more...