Tantativ viol enn zanfan 7-an dan Curepipe: sispe "mo ti ena lintansion toui li"

Se enn zafer ki fer disan glase. Enn tipti tifi 7-an inn trouv lamor de pre. Zanfan lekol ki abit Curepipe inn retrouv li lor mersi enn zom 56-z-an ki finn agres li.

Bissoonduth Ramdass. (sours foto: buzzradio.tv)

Enn fraktir latet, lamaswar kase, bann blesir lor nene... Tifi 7-an pe remet li lantman depi agresion sovaz li'nn viktim, vandredi le 29 avril 2022. Li ti kapav konn enn sor pli trazik. Akoz so bouro, Bissoonduth Ramdass, 56-z-an, ti anvi fer li res trankil. "Mo ti ena lintansion toui li akoz li ti rekonet mwa," li'nn konfie ar bann anketer.

Vandredi apremidi le 29 avril 2022. Tipti abitant Curepipe ti pe zoue dan lakour kan Bissoonduth Ramdass, papa nef zanfan, inn interpel li. "Mo'nn dir li vinn anba, mo pou amenn twa laboutik aste gato." Apre sa, li finn amenn zanfan-la ziska enn bwison, pre ar enn larivier dan aveni Brown Séquard, Curepipe. Sir plas, kinkazener inn esei viol li.

Arme ar so kouraz, tifi-la inn repous li ek inn kouma kriye pou rod led. Sa moman-la, tipti rakonte, "vie misie labarb inn koumans donn mwa bann violan koutpwin". Li'nn bat li avek led enn bout dibwa. Tifi-la inn koumans kriye for for ek Bissoonduth Ramdass inn desid pou abandonn li sir plas. Malgre so bann blesir, zanfan-la inn profite pou sove.

"Loto manke bat ar li"

Dezoriante ek tromatize, li'nn pran simin aveni Brown Séquard, dan Curepipe. De personn, Dany ek Yoan, inn ed li. "Nou sorti travai, noun trouv enn tifi sort dan touf, li pe gayn febles, loto manke tap ar li... Mo'nn galoupe mo'nn al gete," Dany konfie ar Défi Plus. "Letan tifi-la vire, mo al trouv ena disan partou lor so lamin, lor so figir ek lor so linz," li azoute.

Dan enn premie tan, li kwar ki zanfan-la ti viktim enn aksidan larout. Saki li pou rakont li pou fer so disan glase. "Li dir nou ki misie-la ti anlev li dan so lakaz, apre inn pran dibwa inn tap lor so figir..."

"Disan lor mirai"

Dany ek Yoan ti ena zis enn sel obzektif dan latet: amenn zanfan stasion lapolis. "Enn koup inn korpere. Noun resi amenn zanfan-la stasion." Apre zot inn al sir plas agresion. "Mo'nn grinp lor mirai pou gete sipa mo trouv dimoun-la, mo trouv disan lor mirai..."

Zanfan inn antretan transporte lopital Jawaharlal Nehru dan Rose-Belle. Omilie lasemenn, li ti otorize pou rant kot li. "Erezman, dokter inn konfirme ki zom-la pa'nn resi abiz li," enn pros paran afirme.

Apre ki zot inn analiz bann diferan zimaz bann kamera sirveyans dam namm lari Curepipe, bann ofisie Jeeroburkhan, Françoise, Leelachand ek polisier Azie, sou sipervizion serzan Gopychand, inn resi met lamin lor Bissoonduth Ramdass dan bann lari Résidence Atlee. Li ti port bann mem vetman moman agresion. Ansien abitan Bois-des-Amourettes viv dan Curepipe depi sink mwa.

Soumet a enn interogatwar sere par sirintandan Surnam ek inspekter Nundoo, Bissoonduth Ramdass inn aksepte so deli. Provizwarman akize pou tantativ mert, li'nn mintenir dan detansion polisier. Pandan enn rekonstitision bann fe mardi, sou eskort polisier, li'nn fer fas enn lafoul ostil konpoze ar bann abitan rezion. "Kit li ar nou, donn li kosion, les li vini, bat enn zanfan koumsa," zot inn kriye dan koler. Bann ofisie inn gayn difikilte pou kontenir zot.

Li ti agres so vwazin kout arpon lor figir

Se pa premie ka agresion Bissoonduth Ramdass . Inn repros li pou violaman agres so 'kamarad', enn zom 27-an. Li'nn bles li lor so figir avek led enn arpon. Bann fe inn prodir le 4 avril 2021, dan vilaz Bois-des-Amourettes kot li ti pe viv avan.

Diskision inn eklate kan ser viktim inn sirpri kinkazener ki ti pe esei rant dan zot lakaz. "Nou ti pe asize lor peron kot mo mama, enn kout mo ser dir li'nn trouv enn misie pe rant dan lakaz depi par deyer," viktim-la ti rakont Défi Plus. Demaske par bann ser viktim, Bissoonduth Ramdass ti kit plas-la apre ki li'nn kokin enn telefonn portab.

Viktim ti parlaswit debark lakaz kinkazener pou reklam li bann eksplikasion. "Mo ariv divan so laport mo kriye, li nek sorti, li avoy lafwinn-la lor mwa, pa'nn gayn letan koz ek li narien. Letan mo gayn kout sa, koumadir lavi pe ale..."

Prose ankour divan lakour Grand-Port.

Read more...