Telegram: vann bann foto fam touni pou ant Rs 200 ek Rs 300

Enn nouvo group lor platform Telegram riske fer gran tapaz. Dapre nou bann informasion rekeyi avek bann sertin sours, bann foto ek bann video bann fam touni pe vande ant Rs 200 ek Rs 300. Ziska isi, anviron 2 500 personn deza abone lor group. Dapre nou bann rekoupman, group inn kre koumansman lane.

Foto ilistrasion.

Ena egalman bann esanz foto ek video ant bann abone group. Bann manb souvan redirize ver WhatsApp pou gayn akse bann foto ek video.

Me, kont-la prive ek bizin otorizasion administrater pou gayn akse.

Nivo selil kominikasion lapolis, zot indike zot pa okouran zafer-la. Zot presize ki enn lanket kapav inisie si enn personn ki'nn sibir bann prezidis port plint.

Nou fer zot rapel ki enn zafer similer ti eklate an mars 2021. Tousala, apre ki enn fam inn port plint kont enn polisie. Apre sa, enn kaskad denonsiasion inn swivi par bann viktim ar lapolis.

Dapre nou bann informasion, lanket polisie ki sou responsabilite Central Criminal Investigation Departman pe swiv so kour.

Read more...