Teste pozitif pou Covid-19: Navin Ramgoolam admet lopital Wellkin

Navin Ramgoolam inn gayn Covid-19. Bann premie informasion lor so leta lasante inn koumans sirkile ver 19-er yer, vandredi le 3 septam 2021.

Navin Ramgoolam.

Lopital prive ti alerte lor so arive dan lapre-midi kot enn lasal izolman ti prepare pou li. Lider Parti travayist ek ansien Premie minist, 74-z-an, ti akonpanie par plizir personn, ladan Dr Farhad Aumeer, depite rouz.

Depi koumansman lasemenn deza, Navin Ramgoolam ti develop bann sintom enn lagrip. Mardi le 31 aout 2021, li'nn develop touse ek enn lafiev kronik. So leta inn deteriore koumansman lazourne vandredi. Ti ena lakrint li'nn gayn enn nimoni egi.

"Li ti admet Wellkin alantour 14-z-er. Kan inn fer enn test, rezilta-la ti pozitif. Nou finn koze regilierman tout long lazourne. Li bien serin ek so leta stab, mem si li resanti enn lafatig," Dr Farhad Aumeer eksplike, ki'nn sarze par Navin Ramgoolam pou vinn so port-parol par rapor so leta lasante.

Enn panel dokter inn konstitie nivo lopital Wellkin. Ladan ena enn spesialist an medsinn intern, enn anestezist, enn otorinolaringolozist ek enn nimolog. "Nou konfian li pou remet rapidman. Li moralman for ek antoure ar bann pros. Li konfian ki sians pou fer neseser," Dr Aumeer avanse.

Dapre panel dokter, so retablisman pou pran inpe letan. Enn lot kesion pou kone si li vaksine kont Covid-19 ou pa. Lor sa kesion-la, Dr Aumeer pa tro sir. "Mo bizin get sa avek li, me mo ena mo ti lide. Li vaksine ou pa, kesion se li pozitif ek li ena bann sintom ek bizin tretman," li dir.

Nivo leta-mazor rouz, sertin afirme vandredi aswar ki li pa vaksine ek lezot dir le kontrer.

Pou le moman, se kesion li trete dan lopital Wellkin ek pa pou transfer, valer di zour, lopital ENT. Tousala avek fe ver High Level Committee kont Covid-19 prezide par Premie minist Pravind Jugnauth.

Nivo High Level Committee, zot prefer pa eksprim zot lor size leta lasante ansien Premie minist-la. Par kont, enn lekzersis Contact Tracing inn deza demare pou remont ver bann personn ki ti an kontak pros avek Dr Navin Ramgoolam sa bann dernie zour-la.