Tourism - Gilbert Espitalier-Noel: "res ferme pli lontan pou enn swisid"

Operater touristik ki kont wit etablisman dan pei, Beachcomber Resorts & Hotels akei avek enn soulazman imans reouvertir bann frontier. Dan enn kominike dimans le 19 septam 2021, Gilbert Espitalier-Noel, Chief Executive Officer group otelie-la, met aksan lor nivo vaksinasion kont Covid-19, linportans pou akeyir bann tourist ek insidans lor lekonomi si Moris res koupe avek lemond andeor ankor plis.

Gilbert Espitalier-Noel, Chief Executive Officer, Beachcomber Resorts & Hotels.

Res 10 zour pou louvertir bann frontier a bann tourist vaksine ek negatif kan zot arive, de tiers lapopilasion inn resevwar zot premie doz vaksin ek 62% Morisien zot vaksine. Pei inn ariv so obzektif iminite kolektiv an avans lor plan inisial.

Enn protok rigoure anplas pou ki repriz lindistri pas dan bann meyer kondision, ek prim lasante ek sekirite bann Morisien ek viziter. Group-la fer resortir ki enn 'tourist doubleman vaksine ek ki ena enn rezilta test PCR negatif kan li arive pa poz risk kontaminasion plis elve ki enn Morisien".

An 2021, obzektif se akeyir 325 000 viziter. Bann reset, an deviz etranzer, estime anviron Rs 19,5 miliar. Relans touristik pou esansiel pou enn rebon lekonomi apre kontraksion 14,9% anrezistre lane ki'nn pase.