Trafik prezime sikotrop: enn lot dokter ek proprieter enn farmasi arete

Samdi le 18 septam 2021, lapolis kriminel Piton inn aret de lezot sispe dan lanket lor trafik prezime sikotrop: Dr Nitish Bissoonauth, ki travai lopital lenor, ek so tonton Lalldun Bissoonauth, proprieter enn lasenn farmasi.

Proprieter plizir farmasi pe kit biro CID Piton pou al klinik akoz li soufran.

Developman mazer dan lanket polisier lor trafik prezime bann sikotrop ki inplik bann dokter ek bann farmasi. Apre arestasion Dr Dhvish Soobhug mardi, ki travai lopital SSRN dan Pamplemousses, Criminal Investigation Division (CID) Piton inn aret enn deziem dokter ki travai mem lopital. Se Dr Nitish Bissoonauth, 28-an. Bann ofisie inn osi aret so tonton, Lalldun Bissoonauth, ki ena 68-an ek proprieter enn lasenn 14 farmasi.

Soufran, zot inn tou le de admet dan enn klinik. Lindi le 20 septam 2021, zot pou inkilpe pou konplo dovan lakour Pamplemousses. Bann sispe, ki'nn retenir servis bann avoka Assad ek Ameera Peeroo, pou konfronte a bann akizasion porte kont zot par Dr Dhvish Soobhug koumansman lasemenn. Se pandan so interogatwar ki li'nn fourni bann non de zom-la ar bann anketer.

Touzour an detansion polisier, li pou bizin partisip a enn lekzersis pou idantifie de sispe li'nn inkrimine, dan bann zour pe vini. Lanket ti ouver mardi le 14 septam 2021 kan bann azan Northern Crime Intelligence Unit, dirize par inspekter Gunga ek serzan Arnasala, inn fer enn landing dan lopital lenor.

Sir plas, zot inn soumet Dr Dhvish Soobhug a enn lafoui. Sa finn permet zot dekouver ki li ti ena 60 konprime Pregabalin 150 mg ek 28 fotokop bann preskripsion medikal soupsone pou port bann non fiktif dan so posesion. Dokter-la inn plase an eta darestasion deswit.

Dan so depozision, li'nn eksplike ki so koleg, Dr Nitish Bissoonauth, ek li ena pou labitid remet bann sertifika medikal faktis a Lalldun Bissoonauth. Sa dosie-la, zize 'highly sensible', inn finalman ateri ant bann lamin CID Piton, dezorme sarze pou menn lanket.

Ni CID Pamplemousses, ni Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) inn apele pou menn bann investigasion lor sa trafik prezime bann sikotrop ant bann dokter ek enn rezo farmasi. Non enn ot grade lafors polisier inn site avek insistans dan sa zafer-la.

Bann pros Lalldun Bissoonauth ek Dr Nitish Bissoonauth alege ki se bann-la viktim enn masinasion depi plizir mwa. "Sa kalite dominer pe fer avek nou lafami. Mo papa inn fer fer Bypass. Pandan sink mwa, finn aret tou nou loto, finn blok tou nou biznes... Se enn abi pouvwar ekstraordiner. Lazistis bizin trionfe," enn parson garson Lalldun konfie.

Inn gayn inpe mwa, Lalldun Bissoonauth, ki evolie dan liniver farmasetik depi 38 lane, ti demann enn Precautionary Measure stasion lapolis Trou-Fanfaron kont ot grade an kesion. Li ti gayn informasion ki sann-la pou rann so lavi difisil. Bann Bissoonauth soutenir ki zot problem inn koumanse apre ki garson proprieter lasenn bann farmasi inn separe ar tifi ot grade-la.

De zot kote, bann paran Dr Nitish Bissoonauth zot boulverse ek remonte an mem tan. "Nou garson prop li. Li pa inbesil pou fer enn travai koumsa. Zot inn piez li. Sel fot mo garson se li sign Bissoonauth. Se enn vanzans ki nou pe viv. Zot ti dir zot pou fini nou lafami," zot konfie. Lanket, ki swivi de pre par Casernes Centrales, pou konn bann lezot denouman prosennman.