Vallée Pitot: mama Taz Lim ''mo ti dir mo garson aret sa bann zafer TikTok-la''

Lapolis privilez tez enn regleman bann kont apre enn diferand lor rezo sosio TikTok.

Li'nn viv orer. Depi zedi, Sahida Hussen Mohamed, 58-an, tromatize ek terorize. Sa gramatin-la, avan fer kler, alors ki so mari ti al moske, enn band arme inn fer iripsion dan so lakaz. Bilan: plizir vitr kase ek enn loto andomaze.

Group bandi vizib lor bann zimaz videosirveyans.

Sahida ek Goolam, so mari, bann paran enn tiktoker koni kouma taz Lim, ki finn instal li dan Angleterre. Criminal Investigation Division (CID) Port Louis Nord, sarze lanket lor sa akt vandalism-la, privilez tez enn regleman bann kont ki ena pou twal de fon enn diferand lor TikTok. Mwa dernie, Taz Lim ti an efe akiz enn lot tiktoker, ki viv dan Maurice, pou so inplikasion dan asasina aktivist politik Soopramanien Kistnen, an oktob 2020.

Lapolis lor lapist bann sispe. Bann kamera sirveyans inn filme arive ek depar bann bandi dan enn ti simin ki trouv pre ar lakaz sible. Group-la konpoze ar sis personn ankagoule ek arme ar bann bar ferai ek bann gourdin. Enn parmi bann manb paret li an posesion enn revolver. Gras ar bann anrezistreman dispozitif Safe City, bann veyikil sispe inn osi repere dan rezion Vallée Pitot otour ler bann fe.

Sahida rakont nou deroulman bann evennman. Ver 5-er, li ti lor letaz so lakaz kan li'nn tann laport tape. ''Mo get depi lao. Zot dir mwa ena nouvel mayat (dese) dan Plaine Verte.'' Me, kinkazener res lor so bann gard. Li'nn dout kitsoz lous. An efe, ton so bann interlokiter inn vinn pli agresif enn kou. ''Zot koumans rod mo garson, zot dir 'desann desann'.''

Avan ki Sahida gayn letan reazir, group-la inn pas a latak ek fors laport lakaz. ''Zot ti pe reklam mo garson ki dan Angleterre, ek dir so non bien. Zot inn answit demann pou get mo lot garson ki ankor viv avek nou. Mo'nn dir li pe dormi ek zot finn koumans kraz partou.''

Mama lafami inn kasiet lor so teras lor letaz. Li'nn alors resevwar enn lapel par enn vwazin ki inform li ki bann agreser ena enn zarm. Debouzole ek panike, Sahida inn osi gayn traka pou so mari ki sipoze rantre ninport ki moman. Pandan sa letan-la, anba, bann pano vitr pe eklate. Bann bandi finn egalman sakaz BMW ki pou Taz Lim, ki borde dan lakour familial.

Alerte, enn lekip lapolis Vallée Pitot inn ariv sir plas. Me band-la ti deza fini kit bann plas. ''Kan lapolis inn vini, mo'nn res plore, zot inn al cheke si mo misie korek dan masjid,'' Sahida rakonte.

Plitar dan la matine, li'nn koz ar so garson lor telefonn. ''Mo'nn dir li aret sa bann zafer TikTok-la. Nou pa mank narien, noun travai rinte pou ariv kot nou ete zordi,'' li rakonte. Se pa premie fwa, dapre li, ki li dir Taz Lim aret fer bann alegasion lor sa rezo sosio-la, pa per ki zafer-la pa fini par dezenere. ''Kikenn ti deza menas li pou atak so lafami,'' li presize.

Sahida azordi swete ki so bann pros ek li plase sou proteksion lapolis. ''Zamin nou gayn sa kalite problem-la... Tousa dega-la, ziska ler lapolis pa dir pou donn nou proteksion,'' li deplore.

Read more...