Vallée Pitot: zot agres ek kokin enn zenn zom

Se enn lanwit trazik ki Uzajhir, 21 an ek fitir papa, pa pou blie zame. Lindi gramatin boner, linn agrese par 2 malfra dan Vallée Pitot. Bann la ti arme avek bar feray, kouto ek enn lakle angle.

Uzajhir, 21 an. (Sours foto: defimedia.info)

"Mo fam ansint 7 mwa. Dimans aswar, li pa ti bien. Enn lanbilans inn vini pou transport li lopital. Linn admet," li eksplike. Zenn zom la inn sorti pou al laboutik dan kwin apre sa. "Ti deza tar sa ler la. Monn sorti pou aste enn kart telefonn. Monn rant kot mwa, apre akoz mo ti fin monn sorti pou rod manze," li kontinie dir.

Lor simin retour ver 2 AM, linn krwaz larout avek 2 individi lari Malakoff,Vallée Pitot. "Mo konn zot. Zot inn koumans tap mwa par deryer avek enn feray," viktim la rapel. "Enn inn dir mwa, monn koz koze deplase ar so 35," li rakonte.

Apre zot inn reklam Uzajhir pou remet zot tou so larzan. Me li pann les zot fer. Linn debat. "Zot finn met kouto anba mo lagorz ek inn koup mo fron."

Finalman, zot inn resi kokin so telefonn portab ek enn som Rs 500. "Monn gagn kout feray ek lakle angle lor mo ledo ek mo latet," zenn zom la eksplike.

Linn reziste sa latak la ek inn resi sape ar so bann agreser. Linn diriz li ver stasion lapolisVallée Pitot pou alert bann polisie. 2 sispe la inn sove.

CID Port Louis Nord inn alerte. Bann polisie inn resi aret 2 sispe la. Pierre, 22 an ek abitan Plaine Verte, ek enn adolesan 15 an inn avoue zot partisipasion dan sa vol avek violans la. Viktim la inn resi rekiper so telefonn portab. 2 sispe la inn inkilpe pou vol avek violans divan lakour.