[Video] Abi konfians ek eskrokri: enn fam port plint kont enn ansien direkter zeneral

Plint-la ti depoze le 5 zwin 2021, dan zandarmri departmantal Saint-Pierre. Dan so depozision avek lapoolis, fam-la, 50-an ek abitant Saint-Louis, eksplike ki li'nn gayn enn 'friend request' individi-la lor Facebook an zanvie 2020.

Prezime viktim-la akiz ansien direkter zeneral enn park lwazir renome dan Cascavelle.

Read more...

Apre ki li'nn aksepte so 'friend request', zom an kesion-la inn koumans gayn konversasion avek li. Zom-la inn koumans koz so bann problem finansie avek enn kont banker ki bloke dan Malte.

Pou konvink so prezime viktim, li avoy li bann 'screenshots' enn let ek bann releve so kont banker Malte. Sa ansien direkter zeneral enn park lwazir ki trouv dan Cascavelle inn dimann li larzan prete pou deblok sa kont spesifik-la.

Depi la, fam-la dir li'nn ed li, oter 600 ziska 800 ero par mwa, ek se an fevrie ziska desam 2020. Enn som ki li ti pe remet, touzour dapre li, garson direkter-la ki baze dan La Réunion. Total, Réunionnaise-la dir li'nn pas li 18 000 ero.

Dan so depozision, li kontinie dir, ansien direkter zeneral-la inn fer konesans avek bann manb so lafami dan Moris. Sann-la inn koumans pran larzan prete avek zot. Zom-la inn pran enn total 40 000 ero.

Read more...

Plizir dokiman (an foto) inn remet par prezime viktim-la, ladan parmi bann dokiman banker, enn foto paspor direkter zeneral-la, enn let riptir kontra (enn konpayi dan La Réunion) avek garson direkter-la, enn let depi biro imigrasion Morisienn ki inform li ekspirasion so permi rezidans ek pou so tifi, ek depo plint ki zot pou kapav trouve lor video-la.

Fam-la afirme ki bann dokiman li an posesion ti remet par direkter an kesion-la, via bann rezo sosio Facebook ek Telegram.

Dan Moris, dapre nou bann ranseignman, sa ansien direkter zeneral sa park lwazir-la koni pou bann problem similer. Li gayn bann problem lalkol. Li ti mem dan enn sant tretman pou so adiksion pou lalkol.

Temwaniaz prezime viktim par enn mesaz odio ki'nn resevwar par WhatsApp: