[Video] Bambous Virieux: "mo lakaz koule, mo 3 zanfan dormi lor matla..."

Enn koup retrouv zot dan gran difikte. Depi enn bon bout letan, zot pe viv dan bann kondision ekstrem avek zot trwa zanfan. Papa lafami-la inn perdi lespwar ek dir bann otorite konserne pa pe vinn an ed pou so lafami.

Papa-la so trwa zanfan pe dormi lor matla.

Dapre enn video ki li'nn avoy nou, nou trouv bann kondision deplorab sa lafami-la pe viv. Zot lakaz koule ek zot bann zanfan dormi lor matla anba. Sekirite sosial donn papa lafami-la Rs 800 par mwa, ki pa ase pou nouri so trwa zanfan.

Dapre nou bann informasion, papa-la travay kouma peser me pena so kart peser ziska ler. Li travay ansam avek so papa kan letan bon pou lapes. Me sa pa sifi pou soutenir so madam ek trwa zanfan. Li bon zot kone so madam osi san travay.

Sa papa lafami-la eksplike so moralite pa bon akoz bann problem dan le pase, ek se akoz sa li pa pe resi gayn so kart peser ek enn bon travay. Li dimann bann otorite konserne kifer li gayn zis Rs 800 kan li ena trwa zanfan pou nouri.

Nou viktim pa pe dimann boukou me enn ti led ek fer enn lapel solidarite bann Morisien pou ed li kote vetman, nouritir ek sipor.

Sa lafami-la bann abitan Saint Cecile Street, Bambous Virieux ek dimann lapopilasion enn kouraz pou kapav konbat povte zot pe sibir toulezour. Zot kapav kontakte papa lafami-la, Danny Seeburnsingh lor 57898436 ou 58670528 si zot kwar zot kapav aport enn soutien lafami-la, sirtou pou sa trwa zanfan-la.

Siport ViralMedia.mu par vinn enn manb VVIP (Viral VIP). Sa pou ed nou progrese ek kontinie ed bann saki dan bezwin:

Read more...

Alternativman, zot kapav ed nou par partaz lartik la avek zot bann kamarad. Mersi lepep.

Video: