[Video] Bebe desede apre enn neglizans medikal: enn koup gayn Rs 1,5 milion domaz

Enn koup Lallmatie inn gayn enn dedomazman Rs 1,5 milion divan lakour siprem. Se enn aranzman amiab ar leta ek minister lasante.

Ganeshan Persand apre so sorti lakour.

"Saki finn pase li sagrinan. Mo'nn perdi enn zanfan. Nou finn bizin atann sis long lane pou enn denouman. Mo ti pou prefere mo garson ar mwa."

Se dan sa bann term-la Ganeshan Persand, enn abitan Lallmatie, inn eksprime kan li'nn sorti depi lasal odians lakour siprem, zedi le 13 zanvie 2022. Enn tigit pli lwin, so fam Doorgawtee Devi Persand, aflize, ki pa pe aret plore deryer so mask. Asize lor enn ban, li gayn difikilte pou eksprim li.

Mari ek fam ti intant enn prose an reklamasion Rs 2 250 000 domaz ar minister lasante ek leta. Se apre lamor zot bebe le 9 septam 2015. Dan so plint, koup-la ti invok enn neglizans medikal sa etablisman ospitalie-la, an rezon enn mank ekipman sa lepok-la.

Koup-la ti reprezante par Me Vedakur Rampoortab ek avoue Hunchun Gunesh. Pandan enn odians, zedi le 13 zanvie 2022, divan ziz Benjamin Marie Joseph, Me Najiyah Nuha Jeewa, Principal State Counsel ek reprezant leta ek minister lasante, inn inform ziz ki enn akor amiab inn konvenir dan zafer-la.

Li'nn anonse ki bann defander (leta ek minister lasante) inn propoz Rs 1,5 milion kouma domaz. Se pou met enn lafin ar litiz-la. De zot kote, Me Vedakur Rampoortab anonse ki som-la inn aksepte ek koup-la inn abandonn tou pourswit dan zafer-la par konsekan. Lakor inn ratifie ek konverti an zizman.

Dan zot plint, madam Doorgawtee Devi ti rakonte li ti pe swiv enn tretman servis zenekolog lopital Dr Bruno Cheong dan Flacq. Lindi le 7 septam 2015, li finn al lopital pou so rande-vou. Apre lekzamin, zenekolog etablisman-la inn anons fitir mama ki so zanfan pa pre pou pran nesans. Mama-la inn ospitalize.

Landimin, le 8 septam 2015, ver 14-z-er-30, li'nn koumans gayn 'bann kontraksion douloure'. Zenekolog inn rekomann enn sezaryenn.

Inn fer enn intervansion ek mama-la inn donn nesans enn tipti garson. Li ti pe respir normalman, me enn anomali inn siniale ar bann paran. Ganeshan Persand avanse dan so plint ki kan li'nn ariv lopital le 8 septam 2015, ver 18-er-30, li'nn informe bebe-la ti ena 'bann problem respiratwar' ek li bizin transfere inite bann swin intansif lopital Victoria dan Candos an irzans.

Lanbilans, dapre plint koup-la, inn arive dan tar, swa 21-er-20, pou transport bebe-la lopital Victoria. Mari ek fam fer valwar zot pa ti otorize pou akonpagn bebe-la. Merkredi le 9 septam 2015, Ganeshan inn aprann ki 'so bebe inn desede fot dekipman medikal aproprie dan lopital Flacq'. Atriste, mari-la rakonte so fam inn fer enn depresion apre lamor zot bebe.

Video:

Read more...