[Video Buzz] Aruna Gangoosingh: "donn mwa mo kontravansion apre ale"

"Donn mwa mo kontravansion apre ale." Fraz lanse par Aruna Gangoosingh a bann ofisie National Coast Guard ki'nn apros li akoz li ti pe fer 'piknik' avek de lezot personn lor laplaz.

Bann ofisie NCG inn donn Aruna Gangoosingh enn kontravansion.

Read more...

Se samem ki bann internot inn konstate apre ki zot swiv li LIVE lor so paz Facebook, samdi le 3 ziliet 2021.

Alors ki Premie minist Pravind Kumar Jugnauth ti anonse ki bann laplaz pou ouver inikman pou lamars ek naze, ek pa pou fer piknik, Aruna Gangoosingh ti asiz lor laplaz ek ti pe pran enn repa avek so mari ek enn san domisil fiks ki, li'nn presize dan so LIVE, li sou so responsabilite.

Nou fer zot rapel ki Aruna Gangoosingh ti arete an avril 2021 pou profer bann propo a relan kominal lor so paz Facebook.

Li ti, par laswit, pas 4 zour an detansion polisier. Plizir Morisien ti fortman kondann so bann propo. Okenn sef akizasion pankor prononse kont li.

Video: