[Video] Enn fam 18-an zet enn bebe vivan dan poubel apre akousman

Dan Nouveau-Mexique (Etats-Unis), enn zen fam 18-an ki fek akouse, inn filme par enn kamera sirveyans pe zet so nouvo-ne vivan dan poubel, avan ale deswit dan so loto blan.

Moman mama-la inn zet so bebe dan poubel inn kaptire par bann kamera.

6-z-er tan plitar, le 7 zanvie 2022, kan lanwit inn tonbe, trwa personn ki'nn pas pre avek benn salte-la inn sov bebe-la depi enn lamor sertin apre ki zot inn alerte par bann zemisman.

Dapre bann servis lapolis Hobbs, lavil kot dram-la inn deroule, nourison-la ti retrouve dan enn 'leta bien feb, anvelope dan enn kouvertir imid ek tase ar disan sek, andan enn sak poubel ki kontenir bann lezot salte'.

Ti bebe-la ti ankor port so kordon onbilikal. Gras ar bann kamera sirveyans enn magazin pre ar bann poubel, veyikil mama-la inn rapidman idantifie par lapolis.

Alexis Avila, 18-an, inn arete landimin. "Li rekonet li'nn zet so bebe, ek eksplik nou li'nn panike kan li'nn akouse," sef lapolis Hobbs, August Fons, rakonte pandan enn konferans de pres.

Zen fam-la pa ti kone li ti ansint ziska moman akousman. "Li dir li'nn gayn bann gro douler dan vant ek akouse dan bann twalet kot so bann paran. Panike, li pa ti kone ki pou fer ou apele," sef lapolis-la azoute.

Zen fam-la inn answit plas nouvo-ne-la dan enn sak poubel ek al dan loto pou debaras li.... Transporte lopital, ti bebe garson-la, azordi dan enn leta stab, inn plase sou gard dan Departement de l'enfance, de la jeunesse ek des familles Nouveau-Mexique.

Mama-la, li, inn inkilpe pou tantativ mert ek maltretans zanfan. Li bizin konparet divan tribinal ek riske 15-z-an prizon.

Video:

Read more...