[Video] Enn kolezyenn akiz so moniter pou viol: "lor kamera trouv mo tifi so seve sifone"

Merkredi le 11 novam 2020, lakour Flacq inn refiz demann liberte kondisionel enn sertin Y. B., moniter ledikasion fizik, 26 an, abitan larezion lest. Li provizwarman akize pou 'sexual intercourse with a minor under the age of 16'. Viktim la enn parmi so bann zelev, 16 an, ki frekant enn etablisman skoler dan lest.

Se ver 4 PM, dan lanwit mardi le 10 ziska merkredi le 11 novam 2020, ki tifi la inn depoz enn plint kont moniter la dan stasion lapolis Lallmatie, an prezans enn reprezantant Family Welfare Unit, ek bann manb so lafami.

Ladolesant la rakonte ki ver 2:32 PM, kan li ti pran direksion so lakaz, enn loto, ki ti pe vinn depi direksion Cité Perdi, Lallmatie, inn aret ar li. Moniter ledikasion fizik ti lor volan. Kolezyenn la presize ki zenn zom la inn invit li pou mont dan loto ek linn asiz li par deryer. Sofer la inn kontinie so larout ek al lwin ar bann abitasion sa kartie la, avan aret enn plas izole.

Moniter la finn answit al asiz akote li par deryer ek inn fors li pou gagn rapor seksiel ar li, li dir. Linn rant tar lakaz, adolesant la inn gagn kriye ar so bann paran. Panike, linn rakont tou saki finn pase. So bann paran inn akonpagn li stasion lapolis pou port plint kont moniter la.

Sispe la inn arete par lapolis Lallmatie boner landimin gramatin. Lanket lapolis inn etabli ki tou le 2 ti pe esanz bann mesaz avek konotasion seksiel, depi enn bon bout letan. Moniter la inn refiz bann sarz porte kont li ek inn eksplike adolesant la ti konsantant ek zot ti ena rande vou kan lekol fini.

Kolezyenn la inn admet lopital Flacq ek li sou obzervasion. So leta lsante stab. Enn lanket pe kontinie.