Video-klip tortir par bann polisie: Nobin ek Servansing biento konvoke

De ansien komiser lapolis pou odisione par Central Criminal Investigation Department (CCID). Tousala dan kad lanket lor let denonsiasion 'Nicky Harley', eks-madam serzan Poonith Reedoye, avoye Kazern santral.

Eks komiser lapolis Mario Nobin ek Khemraj Servansing (an medayon) pou biento odisione lor bann video tortir par bann polisie.

Mario Nobin ti komiser lapolis kan eks-madam serzan Reedoye ti adres enn let Kazern santral. Enn let set paz dan lakel li ti denons bann azisman bann manb Criminal Investigation Division (CID) Terre-Rouge.

Tandik Khemraj Servansing, ki ti pe okip post komiser lapolis an 2020, li ti met okouran lor bann pratik doutez CID Terre-Rouge par avoka Rama Valayden. Lanket CCID viz pou etabli kifer pa finn ena aksion konkre swivan bann denonsiasion.

Dimans apremidi le 5 zwin 2022, nou finn kontakte ansien komiser lapolis Mario Nobin, pou enn deklarasion. Me, kan nou finn zouenn li lor telefonn, li pa'nn kapav reponn nou bann kesion. Kominikasion-la, li indike, ti move ek li ti pe gayn difikilte pou tann nou. Par ayer, tou nou bann tantativ pou kontakte eks-CP Servansing pa abouti.

Ansien sef lapolis pou apele pou fourni bann detai lor so rankont avek Rama Valayden an 2020. Dapre avoka, apre sa, li ti konveni ki sann-la remet lakle USB ki kontenir bann video inkriminer ar inspekter Shiva Coothen, depi Police Press Office, avan ki sann-la remet li enn lekip CCID.

Dan bann koulwar CCID, bann anketer konfie ki Me Rama Valayden ti plizir fwa konvoke pou fourni enn 'statement' aproprie lor size-la, me li pa'nn prezant li mem. Toutfwa, komiser lapolis aktiel, Anil Kumar Dip, pa'nn kasiet li finn sirpri ki okenn lanket pa'nn abouti laswit bann denonsiasion. Se semenn dernie, apre ki li finn pran konesans bann video ki li'nn ordonn enn lanket par CCID.

Read more...