[Video] Li seksionn so pwayin: "letan mo trouv enn polisier ramas enn lamin, mo'nn realize pou mwa sa"

Le 1e zanvie 2022. Enn zour ki pou res grave dan memwar Makenzie Heureuse, 46-z-an. Li'nn rod rezonn avek de zom ki ti pe bagare, me li'nn pei pri for pou sa.

Makenzie Heureuse revinn lor sa trazedi-la.

Enn parmi, Clarel Marday, inn seksionn so pwayin gos avek enn kouto. Agresion-la inn prodir dan enn sant komersial dan La Tour-Koenig. Makenzie Heureuse ti al aste dipin sa moman-la.

"Mo pa ti kone mo'nn perdi mo lamin gos. Letan mo finn trouv enn polisier (serzant Gomes) ramas enn lamin met dan enn bwat, mo finn realize pou mwa sa."

"Enn semenn apre sa trazedi ki'nn sanz so lavi konpletman, li'nn profite pou remersie bann polisie ki'nn sap so lavi: bann konstab Teelhawood, Ramasawmy ek Parsooramen.

San zot, li dir nou, li ti pou enn zom mor san dout. "Mo ti perdi boukou disan. Zot inn transport mwa lopital dan ler."

Video:

Read more...