Video montre enn zoue larzan dan stasion lapolis: enn lanket ouver, bann mezir disipliner pa ekarte

Enn video, difize mardi lor bann rezo sosio, pe fer buzz ek interes leta mazor lapolis. Pou enn dire 22 segonn, li montre set personn otour enn latab.

Kaptir lekran video an sirkilasion lor bann rezo sosio.

Trwa parmi ladan port zot iniform lapolis ek bann kat lezot an sivil. Tou les panse ki se bann polisie. Sigaret dan lamin, zot pe zoue kart ek zour larzan.

Plizir biye vizib lor latab. Dapre nou bann informasion, senn-la inn file zedi le 12 zanvie 2023 dan enn stasion lapolis dan enn fobourg dan Port Louis.

Bann Kazern santral inn alerte lor sirkilasion video-la ek enn lanket fini ouver, inspekter Shiva Coothen, responsab selil lapres lapolis, explike.

Dapre nou bann 'standing orders', li strikteman interdi pou fer pari dan ninport ki stasion ou departman lapolis. Bann polisie ki pa an servis ou ki pe atann pran zot servis kapav fer bann zoue sosiete, kouma karom ou bann domino, osi lontan ki pena larzan inplike.

''Ena enn lanket departmantal ek pou ena bann aksion disipliner,'' li deklare.

Bann polisie ki ti prezan pou prosennman apele pou fourni bann explikasion. Responsab stasion lapolis konserne pou notaman interoze.