[Video] Orizinn Covid: bann video sov-souri dan laboratwar Wuhan fer sirfas

Institision virolozi Wuhan inn gard bann sov-souri vivan dan bann kaz, bann nouvo zimaz andan etablisman-la inn revele, ek refit bann demanti bann anketer Organizasion mondial lasante ki ti afirme ki sizesion ki viris-la inn kre an laboratwar ti enn 'konplo'.

Bann sov-souri ti prezerve dan laboratwar Wuhan.

Enn video ofisiel Académi sinwa bann sians pou mark lansman nouvo laboratwar nivo biosekirite 4 an me 2017 koz lor bann prekosion sekirite ki anplas si 'enn aksidan' prodir ek revele ki ena bann 'konfli intans' avek gouvernman franse pandan konstriksion laboratwar-la.

Video-la montre bann sov-souri deteni dan enn kaz dan Institision virolozi Wuhan, ek enn sekans enn siantifik ki pe nouri enn sov-souri avek enn ver. Video-la 10 minit ek institile 'Léquipe de construction et de recherche du laboratoire Wuhan P4 de l'Institut de virologie de Wuhan, Académie chinoise des sciences' ek prezan bann antretien avek so bann prinsipal siantifik.

Rapor Organizasion modial lasante ki pe anket lor lorizinn pandemi pa'nn mansione ki bann sov-souri ti an kaptivite dan Institision virolozi Wuhan ek ki sel so aneks ti pe fer referans bann zanimo ki ti eberze.

Video: