Video perkizision pe fer buzz lor bann rezo sosio

Video-la pe fer buzz depi dimans le 21 aout 2022 lor paz Facebook defimedia.info ek lor www.defimedia.info. Se anrezistreman landing Police Head Quarters Special Striking Team (PHQ SST), dirize par asistan sirintandan Ashik Jagai, dan lakaz konpagn Akil Bissessur dan Quatre Bornes, dan lasware vandredi le 19 aout 2022.

Moman Akil Bissessur pe pran enn sak pe sorti depi lasam.

Avoka-la ti sou sirveyans polisier depi inpe letan. Bann anketer PHQ SST, deplwaye lor terin, ti gayn bann informasion presi lor so evantiel inplikasion dan bann zafer ilisit. Saki eksplik desant polisier dan lasware vandredi dan aveni Jeewoonarain, Palma kot Doomila Devi (Sweety) Moheeputh, konpagn Akil Bissessur, abite. Sir plas, bann anketer inn met lamin lor 52 gram ladrog sintetik valer Rs 260 000 ek taba pou roule.

Depi dimans le 21 aout 2022, video operasion-la pe fer letour bann rezo sosio. Nou kapav trouv avoka ek so konpagn dan lakaz. Andeor, bann polisie pe esei par tou bann mwayin konvink bann okipan pou les zot rantre. Me Bissessur, li, insiste pou ki bann polisie montre zot 'Search Warrant'.

Bann plizir somasion bann polisie pou ki akse ofer zot pa'nn abouti. Bann polisie met presion, me avoka-la pa sede. Me Bissessur li dan enn lasam ek bann polisie koz ar li atraver lafenet. Zot demann li pou res dan pies-la. "Mo pe dir ou res lamem, ouver laport-la. Ou pa konpran pe dir res lamem. Lapolis sa. Inn dir ou ouver laport swa nou pou defons laport-la, nou kraz laport-la," enn azan lanse. Me avoka dir so kanpagn: "Telefonn lapolis". Lerla mem bann ofisie PHQ SST reponn: "nou mem lapolis".

"Mo pa konpran ki fer ou pe vinn-la"

Senn-la inn filme. Sa moman presi-la, ni avoka ni so konpagn pa paret anvi ouver laport pou bann polisie. "Mo pa konpran ki fer ou vinn-la, ou pe montre mwa ou kart lapolis, montre mwa 'warrant'-la," avoka-la dir. Enn parmi bann polisie dir li: "inn montre ou 'warrant'-la dis fwa-la, ti ena enn papie, serzan-la inn dir non madam-la tou-la."

Apre, avoka-la rekiper enn sak gri ek kit pies-la, sou bann vosiferasion lapolis ki'nn demann li pou pa sorti. Bann polisie alors soupsonn kitsoz lous ek pas a lofansiv. "Li'nn pran enn sak li'nn ale," enn polisie kriye. "Defonse, defonse, defonse," zot inn kriye. Enn parmi dir: "Pe flush, pe flush, li pe flush, kas tiyo-la."

Video-la inn verse lor dosie a sarz. Pandan perkizision, bann anketer inn sezi 52 gram ladrog sintetik estime Rs 260 000. Ladrog, dapre nou bann rekoupman, ti disimile dan sak ki avoka-la ti pe tini. Enn sertin kantite mem ladrog inn retrouve dan enn tirwar ek dan enn pantalon avoka, parei kouma tiyo egou. Ladrog sezi, ki'nn met sou sele, pou ekspedie Forensic Scientific Laboratory (FSL) pou bann analiz.

Akil Bissessur ek Doomila Moheeputh pou interoze par bann anketer Central Criminal Investigation Department ki'nn pran rele lanket.

Video:

Pou ed soutenir bann lafami pov ek an detres, fer nou enn donasion, swa Subscribe ou vizit enn parmi nou bann sponsor pli anba:

Donate

Subscribe