[Video] Terer dan Vallée-Pitot: enn koup sirpri par sink individi arme anplin lanwit

Bann vitr ki'nn eklate ek enn laport anfonse. Alfaaz, so madam ek zot tifi 3-z-an inn viv enn kosmar dan lanwit dimans ziska lindi kan bann individi inn introdir kot zot dan Vallée-Pitot. Sa bann-la inn sirpri koup terorize dan zot lasam.

Blesir Alfaaz inn sibir.

"Nou pa finn gayn letan reazir, mo fam ek mwa. Nou finn retrouv nou anfas sink zom arme ar sab ek gourdin," Alfaaz rakont nou dan sok. Zot inn alors koumans donn li bann kou. So madam inn esei interpoze me li si li pa'nn sape. Enn moman, enn parmi bann agreser inn alors dir so bann konplis: "Ey pa li sa." Se sa moman lamem zot inn aret agres Alfaaz.

Me kan zot ti pe kit plas-la, zot inn tomb lor gran frer Alfaaz dan lakour, dimoun zot ti pe rode. Zot inn rod anbark li, me Alfaaz inn interpoze ek lans bann ros depi twa so lakaz.

"Mo finn zet tou saki mo finn gagne lor zot. Boutei ek ros." Bann agreser inn prefer ale. Zot inn sove abor enn loto, enn 4x4 ek enn vann.

Bann polisie Vallée-Pitot inn al sir plas. Zot inn sezi de kasket kouler nwar, ki pou bann raviser. Dapre enn sours polisier, enn regleman kont lorizinn agresion.

Video:

Read more...