Violans domestik dan Vallée des Prêtres: Jessica "mo'nn gayn bate avek gourdin avan gayn trangle"

Viktim violans domestik depi plizir lane, Jessica (prenon modifie), 24-an ek mama trwa zanfan, abitan rezionVallée des Prêtres, fer apel bann anketer stasion lapolis Abercombrie pou ki zot pran an konsiderasion plizir plint, lie avek violans domestik. "Samdi mo misie inn bat mwa ek dibwa lor mo latet ek li'nn trangle mwa," li konfie.

Foto ilistrasion.

Read more...

Jessica travai kouma azan antretien dan enn sipermarse so kartie. Samdi le 3 ziliet 2021, zen fam-la finn al simitier apre so bann travai.

"Sa fer 1-an depi dese mo neve ek mo ti bizin al rekeyir mwa kot so tomb. Akoz sa, lavei, mo ti ramas bann vetman resanz pou ki apre travai, samdi, mo kapav sanz mwa ek al direkteman simitier," li rakonte. Apre ki li'nn rekeyir li kot tomb so neve, Jessica inn rant kot li ver 15-z-er. Preske 2-z-er tan apre, so mari, enn denome Christophe D., 27-an, inn rant lakaz apre travai. "Li'nn al dan lakwizinn, answit, li'nn dir mwa li bizin koz avek mwa," Jessica repran.

Se lamem ki sann-la finn al dan lakwizinn. "Li'nn koumans par dir mwa 'mo kone to'nn al get enn lot dimoun azordi. To'nn pran linz dan sak depi yer'. Ek kan mo'nn eksplik li ki li pe fer erer, li'nn koumans insilte mwa, ek donn mwa koutpwin lor mo figir ek latet. Answit, li'nn pran enn gourdin ek inn koumans tap mwa lor mo latet," li revinn lor bann fe.

Mama Jessica, ki abit de pa avek so lakaz, inn answit intervenir, ek fors so zann pou zet gourdin-la. "Se lamem li'nn koumans etrangle mwa. Erezman ki mo mama ti-la. Sinon kapav mo ti pou fini mor," zen fam-la konfie.

Read more...

Apre sa senn-la, Jessica inn trouv refiz kot so mama, an konpayi so trwa zanfan. Li afirme ki se pa premie fwa ki li'nn viktim violans domestik. Avan li ti detantris enn Protection Order, li dir: "Protection order pa servi narien sa. Li fek ekspire. Me avan mem mo ti ena li, lapolis zis rikord mo statement ek pa fer narien." Jessica deklare ki li nepli siporte li viktim dan so lakaz.

"Lakaz-la pou mwa, se mwa ki fer mazorite bann depans. Mo'nn dir li donn mwa divors ek bann zanfan, me 'kan mo dir sa, li met sa anba mo lagorz divan zanfan ek dir mwa ki zame li pou aksepte donn mwa zanfan'," li deklare.

Swit a sa insidan-la samdi le 3 ziliet 2021, Jessica inn ankor enn fwa fer enn plint pou violans domestik kont so mari. "Bann polisie inn res asize. Narien pa'nn fer. Mo mari an liberte. Mo pa kapav konte komien fwa mo'nn fer plint kont li. Mo zis demann bann anketer pran an konsiderasion mo sitiasion. Mo bann zanfan ek mwa nou an danze," li inplore.