Viv tansion dan Goodlands: "si to pa sorti, mo pou toui twa, to fam ek de piti"

Enn zom, so fam ek zot de zanfan pe viv dan freyer laswit bann insidan ki'nn deroule divan zot lakaz dan Cité Sainte-Claire ek stasion lapolis Goodlands, zedi aswar le 2 septam 2021.

Bann foter dezord-la inn kraz so vann.

Enn abitan site, arme ar sab ek enn vintenn personn inn lans bann prozektil lor zot lakaz. "Si to pa sorti, mo pou toui twa, to fam ek to de piti," enn parmi bann personn-la inn dir sa papa lafami-la, 34-an.

Kan foter dezord inn kit plas-la inn ale, trantener-la finn al stasion lapolis Goodlands pou depoz enn plint an konpayi so fam akoz li per pou sekirite so lafami.

Me bann zafer inn pran enn lot tournir. Koup-la inn konstate ki foter dezord-la ek so fam ti divan stasion lapolis. "Li finn koumans bat mwa ek donn mwa koutpie. So fam osi finn koumans donn mwa koutpwin lor mo figir."

Zot inn koumans kraz so vann. Bann polisie, temwin sa senn-la, inn bizin intervenir pou kalme bann lespri. Me so agrese ek so fam inn sove sa moman-la.

Trantener-la inn konfie ki se enn regleman kont konsernan enn zistwar ladrog. "Ladrog fer bann ravaz dan site," li deplore. "Zot pe kwar mwa ki finn denons bann trafikan."