Zafer Kistnen: Dr Gungadin "se pa mo siniatir lor rapor mediko-legal"

Lakour distrik Moka inn retrouv li avek de rapor lor bann koz lamor ansien aktivist MSM. Enn parmi port siniatir Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef departman mediko-legal, ek Dr Sunassee ek lot-la port siniatir sann-la.

Dr Sudesh Kumar Gungadin.

Dr Gungadin dir li'nn sirpri par bann evennman ki finn prodir lakour Moka dan kad lanket zidisier, mardi le 31 aout 2021. Se atraver bann media, li'nn dir nou, ki li'nn aprann nouvel-la. "Enn zafer parei pa kapav prodir. Zame inn arive avan."

Anplis, li'nn fer resortir, so departman travai indepandan. Pou li, se san dout enn fos dokiman. "Se pa mo siniatir," li'nn afirme.

Ek azoute li pa pou res anplas. Li'nn fer par so agasman ek mekontantman avek komiser lapolis, Anil Kumar Dip. "Sa port atint mo integrite."

Dayer, mem Dr Sunassee ki ti rediz rapor-la, inn sirpri pou trouv siniatir so siperyer akote pou li. Kan Me Azam Neerooa, reprezantan Direkter bann Pourswit Piblik (DPP), inn demande si bann zafer koumsa li normal, medsin lezist ti kategorik: "Non," li'nn reponn.

Ek azoute ki se anormal. Li'nn alors remet so rapor, kot li ti apoz so siniatir. Saki finn pous Me Neerooa pou afirme dokiman ki port de siniatir-la finn trafike.